Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 – Bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ bảy - 24/04/2021 06:04 2.395 0
46 năm lịch sử trôi qua, đại thắng mùa Xuân 1975 luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam với niềm tự hào thiêng liêng. Có thể khẳng định rằng, sức mạnh làm nên chiến thắng vĩ đại ấy chính là sức mạnh của ý chí của con người Việt Nam, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng hòa bình, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại của dân tộc ta.
Cách đây 46 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.
         Đánh giá về sự kiện lịch sử lớn lao này, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-1976) của Đảng đã nhận định: “Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Chiến thắng 30-4-1975 là bản anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, viết tiếp trang sử hào hùng trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử.
        Trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh và cách mạng, Đảng ta đã vận dụng vào thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, khẳng định rằng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước phải do chính nhân dân của dân tộc đó tiến hành trên mảnh đất của họ. trên tinh thần  đó, Đảng đã chủ trương phát huy sức mạnh dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, với tinh thần độc lập, tự chủ dựa vào sức mình là chính theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam, được hình thành, hun đúc, phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta trong mấy ngàn năm lịch sử. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Ngụy mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đảng ta chủ trương huy động cao nhất lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa... Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc được lưu truyền trong lịch sử nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của con người Việt Nam.
       Đảng đã chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất ở hai miền, lấy liên minh công - nông làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp, tổ chức, lực lượng cá nhân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đảng ta phát động các phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai”, phong trào kết nghĩa Nam, Bắc với khẩu hiệu hành động: “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cùng với lời kêu gọi của Bác Hồ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Đảng ta đã tập trung mọi lực lượng từ hậu phương đến tiền tuyến, từ nông thôn đến thành thị.
        Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh với mọi lực lượng, mọi giai tầng, nghề nghiệp xã hội. Hướng về giải phóng miền Nam, cả dân tộc ra trận với khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Dưới ngọn cờ lãnh đạo sáng tạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ra trận với khí thế hào hùng, các đơn vị chủ lực, bằng một loạt trận chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng, đánh vào các trung tâm đầu não của địch; bộ đội địa phương, dân quân, du kích phối hợp cùng quân chủ lực; nhân dân tích cực đánh địch khắp nơi, tiêu diệt và làm tan rã nhiều đồn bốt giặc, hỗ trợ cho lực lượng quần chúng nổi dậy giành chính quyền, đập tan bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở.
Cùng với thắng lợi của lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị của quần chúng đã nổi dậy mạnh mẽ trên nhiều địa bàn, từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng, với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đập tan ngụy quân, đánh đổ hoàn toàn ngụy quyền. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết quý báu của dân tộc, đã khơi dậy tâm trí của mỗi con người Việt, mọi người đồng lòng đứng lên đấu tranh từ đó đã trở thành sức mạnh, động lực quan trọng đưa đến đại thắng mùa Xuân năm 1975.
      Có thể khẳng định rằng, chiến dịch mùa Xuân 1975 đại thắng là thành quả toàn diện của các nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; thắng lợi đó còn được thể hiện ở vai trò lãnh đạo tài tình của Đảng ta, cả tài năng, trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của các tướng lĩnh và tính năng động, sáng tạo vĩ đại của quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang. Trong các nhân tốt đó thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Nói về đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dân tộc ta có thể tự hào là một dân tộc anh hùng, trước hết là do toàn dân ta đoàn kết một lòng, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”.
Từ khi chiến dịch mùa Xuân 1975 giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Đã trải qua 46 năm (1975 – 2021) trong suốt chiều dài của lịch sử ấy, Đảng và nhân dân ta luôn một lòng hướng về sự phát triển thịnh vượng của đất nước, cũng trải qua những thử thách của lịch sử nhưng một lần nữa khẳng định sức sống bất diệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Bác: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” vẫn luôn trường tồn trong mỗi con người Việt.
       Ngày nay, nhìn lại quá trình phát triển đất nước từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (1986) dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của người dân, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Kết thúc năm 2020 và bước vào năm 2021, thực tiễn đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời; có chủ trương, chính sách xử lý hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới, sáng tạo và phát triển ở nước ta. Đặc biệt trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển chúng ta luôn tự hào về truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tối đa vào sự phát triển của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta cũng đã xác định rõ mục tiêu của chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là một bộ phận trong đường lối chiến lược của Đảng, chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc luôn bám sát và phục vụ mục tiêu chiến lược của Đảng: “Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mục tiêu đó cũng chính là đích đến, là điểm hội tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng nhất giữa mục tiêu cách mạng của Đảng với mục tiêu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy, Đảng luôn thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời luôn tin tưởng vào ý chí cách mạng của nhân dân, vào sức mạnh của nhân dân, vào sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân.
      Tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, chúng ta luôn tin tưởng rằng, mỗi người Việt Nam chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng hòa bình, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn./.

Tác giả bài viết: Ths. Nguyễn Kim Dự

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay3,960
  • Tháng hiện tại102,800
  • Tổng lượt truy cập8,044,761
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây