Giới thiệu chung

 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

I. Vị trí, chức năng
1. Trường Chính trị (gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
2. Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
II. Nhiệm vụ
1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.
2. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và nguồn quy hoạch cấp cấp phòng và tương đương; hỗ trợ đào tạo cán bộ cho các cơ quan, đơn vị ngành dọc, các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh. 
3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.
4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.
5. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 4); Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) và bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.
6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã.
7. Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập.
8. Đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng khác và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.
III. Tổ chức bộ máy
1. Việc thành lập các khoa, phòng chuyên môn của Trường do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với biên chế của Trường và theo Quyết định số 1141-QĐ/TU ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về những nội dung thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với Trường Chính trị tỉnh.
2. Cơ cấu tổ chức: 
a. Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng
b. Các khoa, phòng, gồm:
- Khoa Lý luận cơ sở.
- Khoa Xây dựng Đảng.
- Khoa Nhà nước và pháp luật.
- Phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học.
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây