Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1

Nguyễn Thanh Thuyên
TĐCM: Thạc sỹ hành chính
Điện thoại: 02716.525.939 - 0913.979.884 
Email:thuyennt.tct@binhphuoc.gov.vn


Bí thư Đảng uỷ
Hiệu trưởng
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043652-39.jpeg
2 Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan
TĐCM: Tiến sỹ Quản lý công
Điện thoại: 0903.006.151 - 02713.888.666
Email: lanlntn.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Đảng uỷ 
Phó Hiệu trưởng
ngoclan
3 Đỗ Tất Thành
TĐCM:Thạc sỹ Lịch sử Đảng
Điện thoại: 02713.888.153 - 0919.371.315 
Email: thanhdt.tct@binhphuoc.gov.vn
Đảng ủy viên
Phó Hiệu trưởng
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043652-40.png

 

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 
Điện thoại:02713.883.238 - Fax:02713.883.238
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lương Thị Hồng Vân
TĐCM: Thạc sỹ Văn hóa
Điện thoại: 0948.051.077 

Email: vanlth.tct@binhphuoc.gov.vn

Trưởng phòng
lthv
2 Bùi Viết Trung
TĐCM: Thạc sỹ Lịch sử Đảng
Điện thoại: 0909.826.688 -  02713879251 
Email: trungbv.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
image 20180901043329 12
3

Cù Trọng Tuấn
TĐCM: Cử nhân tin học
Điện thoại: 02713879251 
Email: tuanct.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên chính
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-8.jpeg
4 Phạm Xuân Quyền
TĐCM: Thạc sỹ Lịch sử
Điện thoại: 0961.683.357 - 02713.887.561 
Email: quyenpx.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-30.jpeg
5
 Đỗ Thị Chuyên
TĐCM: Cao đẳng CNTT 
Điện thoại: 0976.881.084 - 02713879251 
Email: chuyendt.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-15.jpeg
6 Nguyễn Thị Ngọc Châu
TĐCM:Thạc sỹ quản lý hành chính 
Điện thoại: 0984.740.304 - 02713.883.238 
Email: chauntn.tct@binhphuoc.gov.vn

 
Chuyên viên kiêm 
Văn thư
image 20180901043329 14
7
Dư Thị Oanh
TĐCM: Thạc sỹ  XD & CQNN
Điện thoại: 0976183889  - 02713.887.561 
Email: oanhdt.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
image 20180901043329 29
8
Phạm Minh Triều
TĐCM: Cử nhân lịch sử Đảng
Điện thoại: 0933752263 - 02713.887.561 
Email: trieupm.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
trieu
9 Nguyễn Thị Tố Như
TĐCM: Cử nhân kế toán
Điện thoại: 
0916447469
Email: nhuntt.tct@binhphuoc.gov.vn
Phụ trách kế toán
nhu

 

Phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học 
Điện thoại:02713.887.139 - 02713889.139
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thành 
TĐCM: Thạc sỹ Quản lý công
Điện thoại:  02713.860051- 0908.72.76.75 
Email: thanhnv.tct@binhphuoc.gov.vn

Trưởng phòng 

 
image 20180901043329 4
1
Trịnh Thị Hồng
TĐCM: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Điện thoại: 02713887.139 - 0917643679 
Email: hongtt.tct@binhphuoc.gov.vn

P.Trưởng phòng 

 
image 20180901043329 7
2
 
Thái Quảng Thanh
TĐCM: Cử nhân lịch sử
Điện thoại: 
0823.59.078 
Email: thanhtq.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên chính

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-19.jpeg
3 Phạm Thị Như
TĐCM: Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 02713.887.139 - 0977539093 
Email: nhupt.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên chính

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-6.jpeg
4 Đàm Thị Kim Hương
TĐCM: Thạc sỹ  Quản lý công
Điện thoại: 0919.193.922 
Email: huongdtk
.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên chính

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-18.jpeg
5 Vũ Minh Thanh
TĐCM: Thạc sỹ CNXHKH
Điện thoại:
0982.171.286 - 02713.881.230 
Email: thanhvm.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-23.jpeg
6
Hoàng Thị Phương Nhung 
TĐCM: Cử nhân Chính trị
Điện thoại:0978.386.754 - 02713887.139
Email: nhunghtp.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên 

 
image 20180901043329 10
    
Khoa Lý luận cơ sở 
Điện thoại: 
02713.881.230 
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Ninh
TĐCM: Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại: 
0917.638.799  - 02713.881.230 
Email: ninhnt.tct@binhphuoc.gov.vn
Đảng ủy viên
Trưởng khoa 


 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-20.jpeg
2 Ngô Hoàng Kiệt
TĐCM: Thạc sỹ  QL Kinh tế
Điện thoại: 
0906.690.726 - 02713.881.230 
Email: kietnh.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng khoa 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-21.jpeg
3 Phan Anh Trà
TĐCM: Thạc sỹ Triết học
Điện thoại:  02713.881.230 

 
Giảng viên 

 
z3025913006908 8e8ee8cdaaa3ba394d62a0ff0f4214c1
4 Nguyễn Kim Dự
TĐCM: Thạc sỹ Triết học
Điện thoại:0935.597.385  - 02713.881.230 
Email: dunk.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên chính 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-22.jpeg
5 Đoàn Thị Quế Chi
TĐCM: Cử nhân Triết học
Điện thoại: 0947301189 - 02713.881.230 
Email: chidtq.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
qc
6 Lê Thị Ngọc Hiền
TĐCM: Cử nhân
Điện thoại: 0964894811 -  02713.881.230 
Email: lethingochien@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
ngochien
  

 
Khoa Xây dựng Đảng
Điện thoại: 02713.887.561
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Khuyến
TĐCM: Thạc sỹ XDĐ-CQNN
Điện thoại: 0846883739 -  02713.887.561
Email: khuyennt.tct@binhphuoc.gov.
Trưởng khoa 
 
ntk
​​​​​​2 Đoàn Văn Dương 
TĐCM: Thạc sỹ Chính trị học
Điện thoại:  02713.887.561- 0917.899085 
Email: duongdv.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng khoa 
duong
3 Vũ Hữu Hải
TĐCM: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học
Điện thoại: 
088.214.678 - 02713.887.561 
Email: haivh.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-28.jpeg
4

Nguyễn Minh Huệ
TĐCM: Thạc sỹ  Xây dựng Đảng và CQNN
Điện thoại: 
0979.330.345 - 02713.887.561 
Email: huenm.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
image 20180901043329 31
5
Nguyễn Thị Bảo Thoa
TĐCM: Cử nhân Triết học 
Điện thoại: 0975932294 - 02713.887.561  
Email: thoantb.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
image 20180901043329 16

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật 
Điện thoại: 02713.881.229
STT Họ tên Chức danh Ảnh

1
Trần Thị Hạnh Dung
TĐCM: Thạc sỹ Luật
Điện thoại: 0989.656.489 - 02713.881.229  
Email: dungtth.tct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng khoa 

 
tthd
2 Lê Trọng Đức
TĐCM: Thạc sỹ Luật học 
Điện thoại: 0919.793.369 - 02713.881.229  
Email: duclt.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng khoa 

 
anhduc
3 Nguyễn Sỹ Tuấn
TĐCM: Thạc sỹ Quản lý công
Điện thoại: 02713.881.229   - 0919922111
Email: tuanns.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên chính

 
sytuan
4 Hoàng Thị Thanh
TĐCM: Tiến sỹ triết học 
Điện thoại: 0989788268 - 02713.881.229 
Email:thanhht.tct@binhphuoc.gov.vn


 
Giảng viên chính

 
cothanh
5 Trần Thị Quỳnh
TĐCM: Cử nhân Triết học
Điện thoại: 0963.177.222 - 02713887139  
Email: quynhtt.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
quynh1
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây