Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1

Nguyễn Thanh Thuyên
TĐCM: Thạc sỹ hành chính
Điện thoại: 02716.525.939 - 0913.979.884 
Email:nguyenthanhthuyen.tct@binhphuoc.gov.vn


Bí thư Đảng uỷ
Hiệu trưởng
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043652-39.jpeg
2 Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan
TĐCM: Thạc sỹ Luật
Điện thoại: 0903.006.151 - 02713.888.666
Email: ngoclan.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Bí thư Đảng uỷ 
Phó Hiệu trưởng
ngoclan
3 Đỗ Tất Thành
TĐCM:Thạc sỹ Lịch sử Đảng
Điện thoại: 02713.888.153 - 0919.371.315 
Email: dotatthanh.tct@binhphuoc.gov.vn
Đảng ủy viên
Phó Hiệu trưởng
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043652-40.png
 
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 
Điện thoại:02713.883.238 - Fax:02713.883.238
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Khuyến
TĐCM: Thạc sỹ XDĐ-CQNN
Điện thoại: 0846883739 -  02713.879.251
Email: nguyenthikhuyen.tct@binhphuoc.gov.v

Đảng ủy viên
Trưởng phòng
ntk
2 Trịnh Thị Hồng
TĐCM: Thạc sỹ quản lý kinh tế
Điện thoại: 02713.888.270 - 0917643679 
Email: trinhthihong.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-7.jpeg
3

Nguyễn Thị Màu
TĐCM: Cử nhân hành chính
Điện thoại: 0982.863.379 
Email: nguyenthimau.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-9.jpeg
4 Cù Trọng Tuấn
TĐCM: Cử nhân tin học
Điện thoại: 02713879251 
Email: cutrongtuan.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-8.jpeg
5 Hoàng Thị Phương Nhung 
TĐCM: Cử nhân Chính trị
Điện thoại:0978.386.754 - 02713883238 
Email: hoangthiphuongnhung.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên kiêm 
Văn thư
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-10.jpeg
6 Phạm Công Quảng
TĐCM: Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 
0919 32 42 92
Email: phamcongquang@truongchinhtri.edu.vn
Kế toán 
462E542D 108B 4CF0 95EA 8EF94728DDFB Quang Pham Cong
7 Đỗ Thị Chuyên
TĐCM: Cao đẳng CNTT 
Điện thoại: 0976.881.084 - 02713887139 
Email: dothichuyen.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-15.jpeg
8 Nguyễn Thị Bảo Thoa
TĐCM: Cử nhân Triết học 
Điện thoại: 0975932294 - 02713883.238 
Email: nguyenthibaothoa.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-16.jpeg
       
 
Phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học 
Điện thoại:02713.887.139 - 02713889.139
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thành 
TĐCM:Cử nhân lịch sử
Điện thoại:  02713.860051- 0908.72.76.75 
Email: nguyenvanthanh.tct@binhphuoc.gov.vn

Trưởng phòng 

 
image 20180901043329 4
2
 
Thái Quảng Thanh
TĐCM: Cử nhân lịch sử
Điện thoại: 
0823.59.078 
Email: thaiquangthanh.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-19.jpeg
3 Phạm Thị Như
TĐCM: Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 02713.887.139 - 0977539093 
Email: phamthinhu.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-6.jpeg
4 Đàm Thị Kim Hương
TĐCM: ThS. Quản lý công
Điện thoại: 0919.193.922 
Email: damthikimhuong
.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-18.jpeg
5 Vũ Minh Thanh
TĐCM: Thạc sỹ CNXHKH
Điện thoại:
0982.171.286 - 02713.881.230 
Email: vuminhthanh@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-23.jpeg
6 Nguyễn Thị Ngọc Châu
TĐCM:Thạc sỹ quản lý hành chính 
Điện thoại: 0984.740.304 - 02713.887.139 
Email: nguyenthingocchau.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-14.jpeg
    
Khoa Lý luận cơ sở 
Điện thoại: 
02713.881.230 
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Ninh
TĐCM: Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại: 
0917.638.799  - 02713.881.230 
Email: nguyenthininh.tct@binhphuoc.gov.vn
Đảng ủy viên
Trưởng khoa 


 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-20.jpeg
2 Ngô Hoàng Kiệt
TĐCM: Cử nhân kinh tế
Điện thoại: 
0906.690.726 - 02713.881.230 
Email: ngohoangkiet.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng khoa 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-21.jpeg
3 Phan Anh Trà
TĐCM: Thạc sỹ triết học
Điện thoại:  02713.881.230 

 
Giảng viên 

 
z3025913006908 8e8ee8cdaaa3ba394d62a0ff0f4214c1
4 Nguyễn Kim Dự
TĐCM: Thạc sỹ Triết học
Điện thoại:0935.597.385  - 02713.881.230 
Email: nguyenkimdu.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-22.jpeg
5 Đoàn Thị Quế Chi
TĐCM: Cử nhân Triết học
Điện thoại: 0947301189 - 02713.881.230 
Email: doanthiquechi.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
qc
6 Lê Thị Ngọc Hiền
TĐCM: cử nhân
Điện thoại: 0964894811 -  02713.881.230 
Email: lethingochien@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
ngochien
  

 
Khoa Xây dựng Đảng
Điện thoại: 02713.887.561
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lương Thị Hồng Vân
TĐCM: Thạc sỹ Văn hóa
Điện thoại: 0948.051.077 - 
02713.887.561
Email: luongthihongvan.tct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng khoa 
 
 
lthv
2 Bùi Viết Trung
TĐCM: Thạc sỹ Lịch sử Đảng
Điện thoại: 0909.826.688 - 02713.887.561 
Email: buiviettrung.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng khoa 
image 20180901043329 12
3 Vũ Hữu Hải
TĐCM: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học
Điện thoại: 
088.214.678 - 02713.887.561 
Email: vuhuuhai.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-28.jpeg
4 Phạm Xuân Quyền
TĐCM: Thạc sỹ Lịch sử
Điện thoại: 0961.683.357 - 02713.887.561 
Email: phamxuanquyen.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-30.jpeg
5
Dư Thị Oanh
TĐCM: Cử nhân
Điện thoại: 0976183889  - 02713.887.561 
Email: duthioanh.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-29.jpeg
6 Phạm Minh Triều
TĐCM: Cử nhân lịch sử Đảng
Điện thoại: 0933752263 - 02713.887.561 
Email: phamminhtrieu.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
trieu
 
Khoa Nhà nước và Pháp luật 
Điện thoại: 02713.881.229
STT Họ tên Chức danh Ảnh

1
Trần Thị Hạnh Dung
TĐCM: Thạc sỹ Luật
Điện thoại: 0989.656.489 - 02713.881.229  
Email: hanhdung.tct@binhphuoc.gov.vn
Trưởng khoa 

 
tthd
2 Lê Trọng Đức
TĐCM: Thạc sỹ Luật học 
Điện thoại: 0919.793.369 - 02713.881.229  
Email: letrongduc.tct@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng khoa 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-13.jpeg
3 Hoàng Thị Thanh
TĐCM: Tiến sỹ triết học 
Điện thoại: 0989788268 - 02713.881.229 
Email:hoangthithanh@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
cothanh
4
Nguyễn Minh Huệ
TĐCM: ThS. Xây dựng Đảng và CQNN
Điện thoại: 
0979.330.345 - 02713.881.229  
Email: nguyenminhhue.tct@binhphuoc.gov.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-31.jpeg
5 Trần Thị Quỳnh
TĐCM: Cử nhân Triết học
Điện thoại: 0963.177.222 - 02713887139  
Email: tranthiquynh.tct@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-24.jpeg

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây