Giới thiệu chung


Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức trường chính trị tỉnh Bình Phước

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Trường Chính trị tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân nhân tỉnh. Trường  có chức năng tổ chức đào tạo , bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thông chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính , đường lối , Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ , công tác  xây dựng Đảng , chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội , kiến thức pháp luật về quản lý Nhà nước và một số lĩnh vực khác .

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương ; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương ; cán bộ dự nguồn các chức danh trên ; cán bộ công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí  Minh ,  về đường lối của Đảng, chính sách, pháp pháp luậ của Nhà nước.

 - Đào tạo trung cấp lý luận chính trị, hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở , cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương . Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn cho các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân , bồi dưỡng kiến thức dại biểu Hội đống nhân dân cấp xã, cấp huyện, đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị , bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tỏng kêt kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám hiệu.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

Phòng Quản lý  đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Khoa Lý luận cơ sở.

Khoa Xây dựng đảng, đoàn thể.

Khoa Nhà nước và pháp luật.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây