STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 34-KH/TCT 17/10/2019 Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học
2 22-BC/TCT 15/08/2019 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”
3 28-KH/TCT 07/08/2019 Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”giai đoạn 2019 -2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4 19/2019/QĐ-UBND 21/06/2019 VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC (Thay thế Quyết định 08/2015/QĐ-UBND)
5 128/KH-UBND 13/05/2019 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5
6 2252.QĐ/HVCTQG 02/05/2019 Quy chế quản lý đào tạo của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
7 967/UBND-KGVX 17/04/2019 Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
8 01-BB/TCHCQT 27/03/2019 Biên bản họp xét thi đua cá nhân quý 1 năm 2019 (Phòng TCHCQT)
9 02/CT-UBND 04/03/2019 V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
10 75-QĐ/TCT 26/02/2019 Quy chế hoạt động HĐ TĐKT
11 76-QĐ/TCT 26/02/2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến cơ sở Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
12 01-QĐi/TCT 22/02/2019 Về đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân
13 18-QĐi/TU 12/02/2019 Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
14 01/CTr-TCT 25/01/2019 Chương trình làm việc năm 2019 của Trường Chính trị
15 26/QĐ-TCT 10/01/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ trường Chính trị tỉnh Bình Phước ban hành năm 2019
16 01/CT-UBND 07/01/2019 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
17 80008-QĐ/HVCTQG 24/12/2018 Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp LLCTHC
18 42/KH-TCT 05/12/2018 Tham dự Hội thao Khối thi đua số 01 năm 2018
19 19-KH/ĐU 30/11/2018 KẾ HOẠCH Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018(và các văn bản, biểu mẫu liên quan)
20 /QĐ 19/11/2018 NHỮNG QUY ĐỊNH đối với lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
21 09-QĐi/TW 13/11/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
22 /QĐCV 02/11/2018 NHỮNG QUY ĐỊNHĐối với học viên học lớp chuyên viên, chuyên viên chính
23 /BC 02/11/2018 Mẫu báo cáo kết thúc học phần
24 18/KH-CĐ 31/10/2018 Tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018)
25 1380/QĐ-TTg 18/10/2018 Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí"
26 145-QĐ/TW 08/08/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
27 28/KH-TCT 02/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2018
28 26/KH-TCT 25/07/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học: "Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
29 772/QĐ-TTg 26/06/2018 Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
30 36-HD/VPTW 03/04/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
31 05/KH-TCT 13/03/2018 Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc năm 2018
32 94/QĐ-TCT 12/03/2018 Quy chế đi thực tế cuối khóa các lớp đào tạo, bồi dưỡng
33 78/QĐ-TCT 01/03/2018 Ban hành Quy định ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
34 65/QĐ-TCT 23/02/2018 Về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Phước
35 61/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình PhướcQuyết định 61 và Hướng dẫn số 26
36 08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
37 5029/QĐ-HVCTQG 26/10/2017 Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG Ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
38 794-QĐ/TU 09/10/2017 QUYẾT ĐỊNH
ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh
Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn 2030”
39 4710/QĐ-HVCTQG 06/10/2017 Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng"
40 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
41 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
42 402/HD-SNV 10/07/2017 Hướng dẫn số 402/HD-SNV thực hiện quy định về chia Cụm, KHối thi đua
43 1696-QĐ/BTCTW 29/05/2017 Về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
44 1213/QĐ-UBND 18/05/2017 Quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua của Bình Phước
45 2789/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định phê duyệt Đề án phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các mô hình tiêu bieur và điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020
46 18/2013/TT-BKHCN 01/08/2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
47 13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN
48 24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
49 213/HD-TCT 24/06/2011 HƯỚNG DẪN BỐ CỤC NỘI DUNG, HÌNH THỨC TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP (Chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính)
50 15/2003/QH11 26/11/2003 1. Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Thi đua, khen thưởng

2. Luật số: 47/2005/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

3. Luật Số: 39/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay728
  • Tháng hiện tại12,113
  • Tổng lượt truy cập1,303,535
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây