Cơ cấu tổ chức

Ban Giám hiệu
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần Tuyết Minh
TĐCM: Thạc sỹ quản lý hành chính công
Điện thoại: 02713.888.666  
Email:trantuyetminh@truongchinhtri.edu.vn
Uỷ viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh 
Bí thư Đảng uỷ
Hiệu trưởng
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043652-38.jpeg
2 Nguyễn Thanh Thuyên
TĐCM: Thạc sỹ hành chính
Điện thoại: 02716.525.939 - 0913.979.884 
Email:nguyenthanhthuyen@truongchinhtri.edu.vn
Phó Bí thư Đảng uỷ
Phó Hiệu trưởng
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043652-39.jpeg
3 Đỗ Tất Thành
TĐCM:Thạc sỹ Lịch sử Đảng
Điện thoại: 02713.888.153 - 0919.371.315 
Email: dotatthanh@truongchinhtri.edu.vn
Đảng uỷ viên 
Phó Hiệu trưởng
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043652-40.png
 
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 
Email:vanphong@truongchinhtri.edu.vn 
Điện thoại:02713.883.238 - Fax:02713.883.238
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Văn Thành 
TĐCM:Cử nhân lịch sử
Điện thoại: 02713.879.251 - 0908.72.76.75 
Email: nguyenvanthanh@truongchinhtri.edu.vn
Đảng ủy viên
Trưởng phòng
image 20180901043329 4
2 Phạm Thị Như
TĐCM: Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 02713.883.238 - 0977539093 
Email: phamthinhu@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-6.jpeg
3 Trịnh Thị Hồng
TĐCM: Thạc sỹ quản lý kinh tế
Điện thoại: 02713.888.270 - 0917643679 
Email: trinhthihong@truongchinhtri.edu.vn
Kế toán http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-7.jpeg
4 Cù Trọng Tuấn
TĐCM: Cử nhân tin học
Điện thoại: 02713879251 
Email: trongtuan.tct@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-8.jpeg
5 Nguyễn Thị Màu
TĐCM: Cử nhân hành chính
Điện thoại: 0982.863.379 
Email: nguyenthimau@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-9.jpeg
6 Hoàng Thị Phương Nhung 
TĐCM: Cử nhân Chính trị
Điện thoại:0978.386.754 - 02713883238 
Email: hoangthiphuongnhung@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên kiêm 
Văn thư
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-10.jpeg
 
Phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học 
Điện thoại:02713.887.139 - 02713889.139 Email:phongdaotaokhoahoc@truongchinhtri.edu.vn 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Khuyến
TĐCM: Thạc sỹ XDĐ-CQNN
Điện thoại: 0846883739 - 02713.860051
Email: nguyenthikhuyen@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng 

 
ntk
2 Bùi Viết Trung
TĐCM: Thạc sỹ Lịch sử Đảng
Điện thoại: 0909.826.688 -02713.889.139 
Email: buiviettrung@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-12.jpeg
3 Đàm Thị Kim Hương
TĐCM: Cử nhân thư viện
Điện thoại: 0919.193.922 
Email: damthikimhuong@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-18.jpeg
4 Thái Quảng Thanh
TĐCM: Cử nhân lịch sử
Điện thoại: 01293.590.078 
Email: thaiquangthanh@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-19.jpeg
5 Lê Trọng Đức
TĐCM: Thạc sỹ Luật học 
Điện thoại: 0919.793.369 - 02713887139 
Email: letrongduc@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-13.jpeg
6 Nguyễn Thị Ngọc Châu
TĐCM:Thạc sỹ quản lý hành chính 
Điện thoại: 0984.740.304 - 02713.887.139 
Email: nguyenthingocchau@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-14.jpeg
7 Đỗ Thị Chuyên
TĐCM: Cao đẳng CNTT 
Điện thoại: 0976.881.084 - 02713887139 
Email: dothichuyen@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-15.jpeg
8 Nguyễn Thị Bảo Thoa
TĐCM: Cử nhân Triết học 
Điện thoại: 0975932294 - 02713887139 
Email: nguyenthibaothoa@truongchinhtri.edu.vn
Chuyên viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-16.jpeg
    
Khoa Lý luận cơ sở 
Email:khoalyluancoso@truongchinhtri.edu.vn 
Điện thoại:02713.881.320
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Thị Ninh
TĐCM: Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại:0979.115.240  - 02713.881.230 
Email: nguyenthininh@truongchinhtri.edu.vn
Đảng ủy viên
Trưởng khoa 


 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-20.jpeg
2 Ngô Hoàng Kiệt
TĐCM: Cử nhân kinh tế
Điện thoại:0906.690.726 
Email: ngohoangkiet@truongchinhtri.edu.vn
Phó Trưởng khoa 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-21.jpeg
3 Nguyễn Kim Dự
TĐCM: Thạc sỹ Triết học
Điện thoại:0935.597.385  - 02713.881.230 
Email: nguyenkimdu@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-22.jpeg
4 Vũ Minh Thanh
TĐCM: Thạc sỹ CNXHKH
Điện thoại:0982.171.286 
02713.881.230 
Email: vuminhthanh@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-23.jpeg
5 Trần Thị Quỳnh
TĐCM: Cử nhân Triết học
Điện thoại:0963.177.222 
Email: tranthiquynh@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-24.jpeg
6 Đoàn Thị Quế Chi
TĐCM: Cử nhân Triết học
Điện thoại: 0947301189 
Email: doanthiquechi@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
qc
  


 
Khoa Xây dựng Đảng
Điện thoại: 02713.887.561 Email:khoaxdddt@truongchinhtri.edu.vn
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lương Thị Hồng Vân
TĐCM: Thạc sỹ Văn hóa
Điện thoại: 0948.051.077
Email: luongthihongvan@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng khoa 

 
lthv
2 Vũ Hữu Hải
TĐCM: Cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học
Điện thoại: 0967.352.639 - 02713.887.561 
Email: vuhuuhai@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-28.jpeg
3 Dư Thị Oanh
TĐCM: Cử nhân
Điện thoại: 0976183889  - 02713.887.561 
Email: duthioanh@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-29.jpeg
4 Phạm Xuân Quyền
TĐCM: Thạc sỹ Lịch sử
Điện thoại: 0961.683.357 - 02713.887.561 
Email: phamxuanquyen@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-30.jpeg
5 Nguyễn Minh Huệ
TĐCM: Cử nhân Lịch sử Đảng
Điện thoại: 0979.330.345 - 02713.887.561 
Email: nguyenminhhue@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-31.jpeg
 
Khoa Nhà nước và Pháp luật 
Điện thoại: 02713.881.229 Email:khoanhanuocvaphapluat@truongchinhtri.edu.vn
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan
TĐCM: Thạc sỹ Luật
Điện thoại: 0903.006.151 - 02713.881.229 
Email: ngoclan@truongchinhtri.edu.vn
Trưởng khoa 

 
ngoclan
2 Hà Văn Kiên
TĐCM: Thạc sỹ quản lý hành chính công
Điện thoại: 0903.087.825 - 02713.881.229 
Email: havankien@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/about/image-20180901043329-33.jpeg
3 Trần Thị Hạnh Dung
TĐCM: Thạc sỹ Luật
Điện thoại: 0989.656.489 - 02713.881.229 
Email: hanhdung@truongchinhtri.edu.vn
Giảng viên 

 
tthd

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây