Tra cứu đề tài
Năm 2021
1

Chất lượng lao động của đội ngũ công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: CN. Trần Thị Quỳnh - khoa Lý luận cơ sở Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh; CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; CN. Đoàn Thị Quế Chi; CN. Hoàng Thị Phương Nhung; CN. Vũ Thanh Đoan; CN. Trần Bá Lợi; CN. Nguyễn Thế Hoan; Thư ký: ThS. Vũ Minh Thanh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 436-QĐ/TCT, ngày 10/11/2021 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

2

Thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Quyền - Ginagr viên khoa Xây dựng Đảng Thành viên: ThS. Đỗ Tất Thành; ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Đỗ Văn Thành; CN. Đậu Thị Phương Anh; CN. Vũ Hữu Hải; Thư ký: CN. Thái Quảng Thanh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 526-QĐ/TCT, ngày 16/12/2021 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

3

Giải pháp giữ gìn và phát huy văn hóa của người S’Tiêng ở tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn kim Dự - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh; CN. Ngô Hoàng Kiệt; CN. Trần Thị Quỳnh; ThS. Vũ Minh Thanh; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu; CN. Thái Quảng Thanh; Thư ký: CN.Đoàn Thị Quế Chi Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 540-QĐ/TCT, ngày 24/12/2021 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

4

Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Lê Trọng Đức - giảng viên khoa nhà nước và Pháp luật Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm ;ThS. Nguyễn Thị Ngọc Châu ; ThS. Nguyễn Thu Hà ;ThS. Nguyễn Đức Cử; Thư ký: TS.Hoàng Thị Thanh Số: Số Quyết định công nhận đề tài: 541-QĐ/TCT ngày 24/12/2022 Năm: 2021 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

Năm 2020
5

Công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Phước giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Vũ Minh Thanh Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Ninh; CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; CN. Đoàn Thị Quế Chi; CN. Trần Thị Quỳnh (Thư ký) Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 440-QĐ/TCT, ngày 09/12/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

6

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm phần V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, chương trình TCLLCT - HC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Huệ Thành viên: ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Bùi Viết trung; ThS. Nguyễn Thị Khuyến (Thư ký) Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 472-QĐ/TCT, ngày 18/12/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

7

Nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho học viên các lớp TCLLCT - HC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Viết Trung Thành viên: ThS. Đỗ Tất Thành; ThS. Lương Thị Hồng Vân; ThS. Phạm Xuân Quyền; CN. Vũ Hữu Hải; ThS. Nguyễn Minh Huệ; CN. Thái Quảng Thanh; CN. Đỗ Văn Duyên; CN. Dư Thị Oanh (Thư ký) Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 471-QĐ/TCT, ngày 18/12/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

8

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân ở các phường tại thành phố Đồng Xoài

Chủ nhiệm: ThS. Hà Văn Kiên Thành viên: ThS. Trần Thị Hạnh Dung (Thư ký); ThS. Lê Trọng Đức; CN. Cù Trọng Tuấn Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 58-QĐ/TCT, ngày 14/4/2020 Năm: 2020 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2019
9

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nhiệm phần I. 1, Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; ThS. Vũ Minh Thanh; CN. Đoàn Thị Quế Chi; CN. Trần Thị Quỳnh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 525-QĐ/TCT, ngày 20/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

10

Xây dựng bộ câu hỏi và hướng giải quyết dùng trong thảo luận phần I. 1- Những vấn đề cơ của chủ nghĩa Mác – Lênin Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: CN. Ngô Hoàng Kiệt; ThS. Nguyễn Kim Dự; ThS. Vũ Minh Thanh Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 524-QĐ/TCT, ngày 20/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

11

Xây dựng bộ câu hỏi tình huống trong giảng dạy phần III.1, chương trình TCLLCT-HC tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Hạn Dung Thành viên: ThS. Hà Văn Kiên; ThS. Lê Trọng Đức; CN. Đỗ Thị Chuyên - Thư ký Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 532-QĐ/TCT, ngày 25/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

12

Công tác phát triển Đảng viên là người dân tộc thiểu số của các đảng bộ xã ở tỉnh Bình Phước giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Khuyến Thành viên: ThS. Bùi Viết Trung; CN. Nguyễn Minh Huệ; CN. Đỗ Thị Chuyên; CN. Nguyễn Thị Bảo Thoa Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 531-QĐ/TCT, ngày 25/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

13

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm phần V.1, chương trình TCLLCT-HC

Chủ nhiệm: ThS. Lương Thị Hồng Vân Thành viên: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên; ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan; CN. Dư Thị Oanh; CN. Vũ Hữu Hải; ThS. Phạm Xuân Quyền Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 530-QĐ/TCT, ngày 25/12/2019 Năm: 2019 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2018
14

Hoạt động của Đại biểu HĐND cấp xã tại thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước – Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên; ThS. Lê Trọng Đức; CN. Phạm Thị Như; CN. Cù Trọng Tuấn; CN. Khuất Việt Hương; CN. Nguyễn Thị Hà Giang; CN. Trịnh Thị Hương; Thư ký Khoa học Đàm Thị Kim Hương Số: Số Quyết định Công nhận đề tài: 734/QĐ-SKHCN, ngày 25/6/2019 Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí tỉnh) Lĩnh vực: Chính trị

Năm 2017
15

Chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, ấp ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Khuyễn Thành viên: ThS. Bùi Viết Trung – PTK Xây dựng Đảng CN. Đỗ Thị Thúy – Ban Tổ chức Tỉnh ủy CN. Đặng Thị Bích Nguyệt – Ban Tổ chức tỉnh ủy ThS. Lê Minh Thành – Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập CN. Nguyễn Minh Huệ - Giảng viên khoa Xây dựng Đảng – Thư ký Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị

16

Xây dựng các tình huống dùng để thảo luận và giảng dạy phần nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở trong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: Ths. Lương Thị Hồng Vân Thành viên: CN. Vũ Hữu Hải – PTK. Dân vận Đ/c Mạc Văn Huấn – Tỉnh Đoàn Bình Phước CN. Dư Thị Oanh – Giảng viên Khoa Dân vận – Thư ký Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị

17

Xây dựng bộ câu hỏi có tính chất tình huống và hướng giải quyết dung trong thảo luận phần I.1. chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: CN. Ngô Hoàng Kiệt - CN. Nguyễn Kim Dự - ThS. Vũ Minh Thanh Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

18

Tập bài giảng phần III.1. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên Thành viên: ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan - ThS. Lê trọng Đức – ThS. Trần Thị Hạnh Dung –ThS. Hà Văn Kiên Số: Quyết định giao đề tài số 203/QĐ-TCT, ngày 25/7/2017 Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị

19

Nâng cao chất lượng hiệu quả xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

Chủ nhiệm: ThS. Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan Thành viên: Ths. Nguyễn Thanh Thuyên - Ths. Lê Trọng Đức - Ths. Hà Văn Kiên - Ths Trần Thị Hạnh Dung - Ths.Trịnh Thị Hồng - CN. Nguyễn Thu Hà - Thư ký đề tài: Đàm Thị Kim Hương. Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí tỉnh) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2016
20

Nâng cao chất lượng giảng dạy Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Ninh Thành viên: Lương Thị Hồng Vân - Lê Trọng Đức - Vũ Minh Thanh - Nguyễn Kim Dự - Đàm Thị Kim Hương Số: 527/QĐ-TCT Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

21

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại và tố cáo ở UBND cấp xã trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hiện nay

Chủ nhiệm: Ths. Trần Thị Hạnh Dung Thành viên: Trịnh Thị Hồng - Lê Trọng Đức - Nguyễn Thu Hà - Đỗ Thị Chuyên Số: 527/QĐ-TCT Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2015
22

Tội phạm do người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Bình Phước - Thực trạng và giải pháp phòng chống

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên Thành viên: Lê N. Thị Ngọc Lan - Lê Trọng Đức - Nguyễn Thu Hà Số: 675/QĐ-TCT Năm: 2015 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2014
23

Nâng cao năng lực Bí thư Đảng ủy cấp xã ở tỉnh Bình Phước trong tình hình hiện nay

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên: Nguyễn Văn Hậu - Nguyễn Văn Quyết - Lương Thị Hồng Vân - Nguyễn Văn Cộng - Nguyễn Thị Khuyến - Nguyễn Công Sởi - Nguyễn Thị Minh Nhâm - Vũ Công Thương - Trần Mạnh Tuyển - Từ Công Thành - Đàm Thị Kim Hương Số: 1180/QĐ-UBND Năm: 2014 Cấp độ: Cấp tỉnh Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2013
24

Tăng cường sự thân thiện và thuận lợi trong giao tiếp hành chính giữa cán bộ, công chức với công dân tại UBND cấp xã trên địa bàn thị xã Đồng Xoài

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên Thành viên: Lê Văn Quyến - Trần T. Hạnh Dung - Nguyễn Thu Hà - Lê .N.T.N. Lan - Bùi Viết Trung - Đàm Thị Kim Hương - Phan Ngọc Tú Số: 992/QĐ-SKHCN Năm: 2013 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí tỉnh) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

25

Giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên các Trường Cao Đảng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chủ nhiệm: NCS. Lê Văn Quyến Thành viên: Nguyễn Thanh Thuyên - Trần T. Hạnh Dung - Hà Văn Kiên - Lê .N.T.N. Lan - Lê Trong Đức Số: 56/QĐ-TCT Năm: 2013 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Văn hoá - xã hội Tải về

Năm 2011
26

Công tác thực tế của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: Ths. Lương Thị Hồng Vân Thành viên: Đỗ Tất Thành - Bùi Viết Trung - Phạm Xuân Quyền Số: 233/QĐ-TCT Năm: 2011 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị

27

Nâng cao năng lự Bí thư Đảng ủy cấp xã ở tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: TS. Vũ Công Thương Thành viên: Nguyễn Văn Cộng - Nguyễn Thị Khuyến - Đàm Thị Kim Hương - Thái Quảng Thanh Số: 188/QĐ-TCT Năm: 2011 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Năm 2010
28

Thủ tục chứng thực tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Thuyên Thành viên: Lê Văn Quyến; Trần T. Hạnh Dung ; Hà Văn Kiên; Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan Số: 187/QĐ-TCT Năm: 2010 Cấp độ: Cấp cơ sở (kinh phí Trường) Lĩnh vực: Chính trị Tải về

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,523
  • Tháng hiện tại95,853
  • Tổng lượt truy cập4,455,871
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây