Cấp ủy cơ sở đảng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba - 28/09/2021 04:47 2.188 0
Công tác tư tưởng, lý luận là hoạt động đặc biệt quan trọng của Đảng nhằm tạo sự thống nhất tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo cách mạng của nhân dân; đấu tranh chống các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng.
         Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động xuyên tạc, phê phán, bác bỏ và chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với những thủ đoạn tấn công ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Chúng đẩy mạnh, tăng cường móc nối, mua chuộc, lôi kéo, khống chế, kích động, lợi dụng các phần tử cơ hội, có dấu hiệu bất mãn với tình hình đất nước để đào tạo, nuôi dưỡng, làm tay sai cho chúng để tạo dựng “cơ sở” đấu tranh ở ngay trong nước, núp dưới các chiêu bài, vỏ bọc khác nhau, mang danh cái gọi là “ngọn cờ dân tộc”, “lòng yêu nước”, “xã hội dân sự”, “bảo đảm nhân quyền”... để kích động, lôi kéo người nhẹ dạ, cả tin tụ tập biểu tình, phản đối, gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội. 
       Trước tình hình diễn biến phức tạp nêu trên, việc tăng cường công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thủ địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
       Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên là phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với âm mưu, hoạt động thâm độc của các thế lực thù địch, đối tượng xấu; quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những quan điểm, luận điểm chỉ đạo mới về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, để bảo đảm thực hiện thành công những mục tiêu đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
        Thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch; bước đầu kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyến truyền giáo dục, từng bước đưa Nghị quyết 35 vào đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch của cấp ủy cơ sở thời gian qua cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và những vấn đề này sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường. 
       Trong thời gian tới, để tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối của Đảng thì cấp ủy cơ sở, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
        Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 Cấp ủy cơ sở triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết 35 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố tăng cường niềm vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên tuyên truyền vạch trần mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mang nước ta; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan truyền thông; đài phát thanh xã, phường, thị trấn; của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.
       Hai là, đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
       Tập trung lãnh đạo đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin; tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành tựu lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Công tác tư tưởng phải góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc trong tỉnh. Chú trọng tuyên truyền, giải thích, định hướng, nhất là các chủ trương, biện pháp của địa phương về đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nông nghiệp - nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa... phát động quần chúng tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước; giải quyết dứt điểm các điểm bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp ở các địa phương, cơ sở.
       Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thông qua phát huy vai trò chính quyền nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cấp ủy lãnh đạo chính quyền cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về đấu tranh tư tưởng, đặc biệt là mục tiêu, quan điểm, nhiệm và giải pháp theo Nghị quyết 35 vào hoạt động quản lý nhà nước, vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 
       Ba là, tăng cường hoạt động quản kiểm soát đối với mạng xã hội
       Chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một các triệt để các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Đặc biệt, phải chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội, sau đó xóa dữ liệu, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời gian nhất định. Phát hiện kịp thời các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thủ địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai. 
       Bốn là, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ, kỹ thuật cần thiết, thích hợp để đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “diễn biến hòa binh” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; xây dựng kênh thông tin trao đổi, phối hợp giữa các lực lượng làm công tác này. Lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ, được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt chú ý tới đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở.
       Năm là, tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm
Cấp ủy cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiệm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn, thư nặc danh, thư có danh nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để trong danh sách dự kiến bầu vào cấp ủy những cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiệm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; kiến quyết phê phán, bác bỏ những nội dung xuyên tạc, vu khống và kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch; tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.
       Đảng ta đã khẳng định những quan điểm sai trái, thù địch là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, mà bản chất là nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng một nước Việt Nam đổi mới, dân tộc Việt Nam cường thịnh, văn minh, nhân dân hạnh phúc theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
          TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Chính trị khóa XII (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, Hà Nội, 2021.
 

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây