TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC PHÁT HUY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Thứ hai - 02/08/2021 06:00 44.949 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[1]. Trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Người dạy rằng: “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng. Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”[2]. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”[3]. Trong suốt cuộc đời, Người là tấm gương mẫu mực về sự trung thành với lý tưởng cộng sản, với Tổ quốc, với nhân dân, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn[4]”, mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thật sự cho nhân dân, theo lời dạy của Người luôn là động lực cho cách mạng Việt Nam hướng đến việc xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”[5]. Đại hội đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại; vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần huy động sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó trách nhiệm của đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương phải được đặt lên hàng đầu. Theo tôi là cần chú trọng làm tốt một số vấn đề sau:
Một là, mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, cần sự chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên. Học tập Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cán bộ, đảng viên cần có niềm tin sâu sắc vào Đảng, vào đường lối phát triển đất nước, vững tin vào con đường đã lựa chọn để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt; luôn nuôi dưỡng khát vọng phát triển cơ quan, địa phương, quê hương, đất nước từ đó có động lực mạnh mẽ trong học tập, lao động, sáng tạo để bắt kịp xu hướng phát triển hiện nay của thế giới.
Hai là, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hành đoàn kết. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về thực hành đoàn kết thống nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ về vai trò của đoàn kết thống nhất, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất. Đồng thời, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân, phải là người thấy đúng dám bảo vệ, thấy sai dám đấu tranh.
Ba là, gương mẫu trong việc thực hiện phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển bản thân và gia đình, cơ quan, địa phương, quê hương, đất nước. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên. Không ngừng học tập, nghiên cứu, đặc biệt tự nghiên cứu học tập, ham học hỏi cái mới, cái tiến bộ để nâng cao trình độ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên tiến hành tự soi, tự sửa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[6]. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc và trong cuộc sống. Tất cả hoạt động của cán bộ, đảng viên cần kiên định thực hiện đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bốn là, gương mẫu trong thực hành nói đi đôi với làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “ Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”[7]. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, thậm chí chỉ bằng những hành động tốt, bằng những hành động tốt giúp cho cán bộ, đảng viên vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hành nói đi đôi với làm theo đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ bắt buộc của tất cả cán bộ, đảng viên. Tránh tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng, làm một nẻo”, những tình trạng trên cần phải kiên quyết xóa bỏ. Vì vậy, cần đã nói là làm, có làm được thì hãy nói và nói ít, làm nhiều.
Năm là, gương mẫu trong việc gần dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân. Trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên cần phải việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Cán bộ, đảng viên cần làm tốt công tác dân vận đặc biệt thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Muốn làm tốt công việc trên, cán bộ, đảng viên cần phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Đồng thời, luôn nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục, cùng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa… đã đề ra. Giúp đỡ, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân xây dựng địa phương, quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Đối với cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Phước có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, là những người có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, hơn ai hết, cần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương về đạo đức, thực hiện đúng ứng xử văn hóa trường Đảng, tích cực học tập, nêu cao tính tự nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Đồng thời, thông qua hoạt động chuyên môn, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phải truyền được cảm hứng, niềm tin, khát vọng phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đến các đối tượng học viên, từ đó sẽ lan tỏa ra toàn xã hội để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.
 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.1, tr.284.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr.55.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.546.
 
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t15., tr.131.
 
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.110.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính  trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.612.
 
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính  trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.672.

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay8,245
  • Tháng hiện tại142,702
  • Tổng lượt truy cập7,520,451
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây