Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng

Thứ ba - 16/11/2021 03:41 10.193 0
Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm.
      Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, khẳng định: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Nhận thức rõ vị trí, vai trò đó của mình, những năm qua, Đoàn Thanh niên không ngừng phát huy vai trò của mình thông qua công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp... Nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
      Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, các phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn có ý nghĩa thiết thực, như: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,… đã tạo ra sự chuyển biến tích cực để đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trên khắp mọi miền tổ quốc các phong trào, hành động, hoạt động tình nguyện tạo môi trường trải nghiệm, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến giúp hình thành lớp đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng tham gia vào quá trình xây dựng Đảng.
      Tiếp nối những thành quả tích cực đã đạt được, để phát huy tốt vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện một số nội dung nhiệm vụ và giải pháp như sau:
      Một là, xây dựng Đoàn thanh niên thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng.
      Cần chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng thông qua việc tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua rèn luyện, các hoạt động phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của đoàn viên, thanh niên. Ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, tăng tính tương tác, quan tâm tới nhu cầu, sở thích của thanh niên; tổ chức thêm nhiều cuộc thi tìm hiểu, đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu và dễ tiếp cận hơn. Qua đó, tạo môi trường lý tưởng thu hút, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, xây dựng những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
        Hai là, tham gia xây dựng sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân.
      Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng thông qua việc đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo… Tăng cường thêm các cuộc thi bằng hình thức trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet với tính đổi mới, hấp dẫn, dễ tiếp thu, mang tính vận dụng lý luận vào vào hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”….
      Ba là, chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
      Thông qua các phong trào, hoạt động sẽ tạo động lực cho đoàn viên rèn luyện, cống hiến; tạo môi trường cho thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Đoàn Thanh niên trực tiếp tham gia công tác phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú, giáo dục và rèn luyện đảng viên trẻ, góp phần xây dựng Đảng về tổ chức. Đây là nguồn lực to lớn, có chất lượng vừa làm cho tổ chức đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, cần thực hiện đúng quy trình, coi trọng chất lượng chính trị để nâng cao tỷ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp.
      Bốn là, tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
      Tiếp tục phát huy vai trò của mình trong xây dựng Đảng, các cấp bộ đoàn cần tích cực tham gia góp ý, xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội thường xuyên, đặc biệt là việc giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Luật Thanh niên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo, thực hiện Luật trẻ em, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em và công tác thanh niên… Triển khai thêm nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng vận động các tầng lớp thanh niên tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền tại các địa phương; động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó, nâng cao năng lực nhận thức, hiểu biết của mình về Đảng, về các mặt đời sống xã hội, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
      Thanh niên muốn làm chủ tương lai thì ngay từ hiện tại phải chuẩn bị một nền tảng vững chắc về sức khỏe, trí tuệ và lực lượng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách. Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, xây dựng Đoàn vững mạnh cũng chính là xây dựng Đảng trước một bước. 
Chi Đoàn Trường Chính trị hưởng ứng 'Ngày chủ nhật xanh' dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan
Chi Đoàn Trường Chính trị hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan

      Thời gian qua, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi Đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Phước luôn chăm lo xây dựng Đoàn vững mạnh, chú trọng phát triển Đảng viên trẻ để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng tham gia vào quá trình xây dựng Đảng. Mặc dù có những khó khăn nhất định về nguồn lực như lực lượng đoàn viên mỏng, đoàn viên công tác ở 02 đơn vị khác nhau,… Tuy nhiên, với nỗ lực của tập thể Chi đoàn, công tác Đoàn luôn được triển khai toàn diện, đồng bộ, có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển chung của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do đoàn cấp trên phát động như: tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm; hỗ trợ giải cứu nông sản trong dịch Covid-19; tham gia chương trình “Trao túi an sinh” hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch Covid-19;… Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên được triển khai với nội dung và hình thức phong phú, công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng  được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng.
      Một số định hướng trong thời gian tới:
     
Thứ nhất, để phát huy tốt những thành quả đạt được, trong thời gian tới Chi đoàn cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và hướng dẫn của Đoàn cấp trên.
     Thứ hai, cần chủ động, xung kích, tích cực tham gia các phòng trào, hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, đồng thời bám sát nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của người đoàn viên.
     Thứ ba, tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn.
     Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Phấn đấu trở thành thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bảo Thoa

Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay3,134
  • Tháng hiện tại89,180
  • Tổng lượt truy cập7,716,134
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây