Nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho giảng viên trẻ Trường Chính trị tỉnh

Thứ sáu - 19/03/2021 13:14 1.511 0
Với vị thế là một trường đào tạo cho cán bộ về lý luận chính trị, hướng tới xây dựng Trường chính trị Chuẩn thì việc nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ giảng viên trẻ tại Trường chính trị tỉnh được xem là nhiệm vụ chiến lược, có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình mới hiện nay.
       Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận được xây dựng trên cơ sở thực tiễn cách mạng nước ta đã diễn ra, nó được củng cố, phát triển, hoàn thiện để phù hợp với dân tộc và được ví như gốc rễ, nền móng vững chắc đóng vai trò hết sức to lớn để định hướng quá trình xây dựng và phát triển của dân tộc Việt Nam.
      Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày nay các thế lực thù địch đang tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm gieo rắc hoang mang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Vì vậy, việc nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, phương hướng và giải pháp trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
        Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là sự thể hiện tính giai cấp, “tính Đảng” trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm là luôn “nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”(1) ; “phải quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó đảm bảo cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân”(2) .
       Trước thực tế đó, là người tham gia vào công tác truyền bá nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi giảng viên trẻ dạy chính trị phải luôn kiên định, giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, không dao động trước khó khăn, thách thức. Mỗi giảng viên trẻ phải phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cống hiến, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đó cũng chính là thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(3) .
         Đại hội XII của Đảng tiếp tục chỉ rõ: “Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(4) . 
         Trước những diễn biến khó lường, với những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, để bảo vệ Đảng và các thành quả cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những âm mưu, phương thức ngày càng phức tạp, tinh vi của các thế lực thù địch trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, Nghị quyết đã nêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
          Trong thời gian sắp tới, quan điểm của Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đặc biệt phải bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. “Trong đó, có ba trụ cột lớn đó là: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng; tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cụ thể hóa, giúp nhân dân và đảng viên hiểu rõ hơn, khẳng định rõ hơn về thành tựu đổi mới của đất nước ta trong thời gian qua; tạo niềm tin mới, khí thế mới để chúng ta bước vào thực hiện các mục tiêu trong 3 giai đoạn mới của đất nước ta đến năm 2025, đến năm 2030 và đến 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Thành lập Đảng; 100 thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”(5) .
       Việc chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị. Với vai trò của giảng viên trẻ trong trường để thực hiện tốt nhiệm vụ trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thì các giảng viên trẻ Trường Chính trị  tỉnh Bình Phước cần:
      Thứ nhất,  học viên tại các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính và các lớp bồi dưỡng thì đa dạng, phong phú về lứa tuổi, nghề nghiệp về trình độ và những học viên này đều đang công tác tại các sở, ban, ngành, các địa phương và tại các trường học, họ là những người có kiến thức thực tiễn, trong khi giảng viên trẻ lại là những người còn thiếu kiến thức thực tiễn, cho nên bản thân mỗi giảng viên trẻ phải tích cực đi nghiên cứu thực tế,  xây dựng cho mình một phong cách, giảng dạy sáng tạo và phù hợp. Phải thực sự tâm huyết với nghề nghiệp, phải tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phong cách sư phạm, kỷ luật làm việc, kỷ luật phát ngôn, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch qua nội dung giảng bài trên lớp.
     Thứ hai, giảng viên Trường Chính trị nói chung và giảng viên trẻ nói riêng, đóng vai trò quan trọng trong công tác truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì thế đội ngũ giảng viên trẻ phải luôn luôn hoàn thiện và nâng cao kiến thức chuyên môn cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoang mang dao động trước mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời phải không ngừng cập nhật nội dung kiến thức lý luận và thực tiễn, vừa bám sát nội dung giáo trình, vừa phải thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách mới và tình hình thực tiễn của địa phương, đất nước, qua đó dẫn dắt học viên trao đổi, thảo luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
     Thứ ba, giảng viên trẻ cần phải gương mẫu và thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phải chuẩn mực trong phát ngôn và hành động, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, học và tiếp thu và nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
     Thứ tư, trong thời đại mạng xã hội bùng nổ và trở nên phổ biến và giảng viên trẻ là những người tiếp cận nhanh với mạng xã hội và cũng chụi tác động mạnh mẽ của thời đại mạng xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, mạng xã hội ngày càng trở thành công cụ đắc lực để các đối tượng phản động sử dụng phát tán những quan điểm, luận điệu, hình ảnh, video cắt ghép không đúng sự thật để chống phá hệ thống chính trị và tư tưởng của Đảng ta. Vậy nên trong quá trình tiếp xúc với những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, đòi hỏi giảng viên trẻ phải thật sự nhạy bén và tiếp cận nhanh với mạng xã hội một cách có chọn lọc, tỉnh táo và sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực để mang lại hiệu quả nhất định trong việc chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua mạng xã hội giảng viên trẻ, sẽ chứng tỏ được năng lực chuyên môn của bản thân thông qua những bài báo, bài viết ngắn gọn, rõ ràng, được đăng lên mạng xã hội, để thuyết phục tất cả mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch gây ra, đây là một điểm rất mới cần phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vai trò của Trường Chính trị tỉnh trong vấn đề này rất quan trọng, đặc biệt là đối với mỗi giảng viên trẻ thế hệ tương lai của nhà trường vì đây là lực lượng chính làm công tác tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng sau này./.
Tài liệu tham khảo:
(1)    Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.354.
(2)    Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.11, tr.611.
(3)    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019.
(4)    ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần XII, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2016,tr.201.
(5) https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-la-nhiem-vu-quan-trong-ma-quan-doi-truc-tiep-tham-gia-573667.html

Tác giả bài viết: Vũ Hữu Hải - Phạm Minh Triều

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay13,596
  • Tháng hiện tại168,323
  • Tổng lượt truy cập7,546,072
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây