Nhận thức rõ về chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay

Thứ sáu - 03/06/2022 05:18 12.267 0
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình” trên nhiều phương diện ngày càng tinh vi hơn. Nhận diện đúng và vạch trần bộ mặt mới của chiến lược này có ý nghĩa định hướng chiến lược trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay
       “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. 
       “Diễn biến hòa bình” có nhiều cách gọi khác nhau, đó là “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không có tiếng súng”, v.v.
       Nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hoà bình” là dùng mọi cách tác động vào các nước xã hội chủ nghĩa, làm xuất hiện các lực lượng chống chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản bên trong. Ủng hộ, giúp đỡ, nuôi dưỡng những nhân tố xa lạ và chống đối ngày càng lớn mạnh dẫn đến các nước bị tác động tự diễn biến, tự chuyển hoá thành chủ nghĩa tư bản. Đó là sự tiến công nhằm làm cho chủ nghĩa xã hội suy yếu, mất dần bản chất của mình để rồi bị hoà tan trong thế giới tư bản.
      Các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn để thực hiện “diễn biến hoà bình”, nhưng nhìn chung tập trung vào các hướng cơ bản sau:
      Thứ nhất,  Dùng hệ thống truyền thông, tin học toàn cầu tác động liên tục, bền bỉ vào các nước xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc hệ tư tưởng, phủ nhận những thành tựu, cường điệu những khuyến điểm, tuyên truyền những giá trị của chủ nghĩa tư bản. Từ đó, đầu độc về tư tưởng, làm đảo lộn nhiều tư duy, khái niệm làm chuyển hoá dần tư tưởng của nhân dân nhất là giới trẻ và cả tư tưởng của một bộ phận lãnh đạo.
      Thứ hai,  Xây dựng, tiếp tay cho các lực lượng phản động, liên lạc với bọn phản động đội lốt tôn giáo, dân tộc…những phần tử bất mãn, đầu cơ chính trị, cài cắm gián điệp, nội gián…để hình thành lực lượng chống đối từ bên trong.
      Thứ ba, Dùng đầu tư, viện trợ kinh tế và sử dụng ưu thế về khoa học và công nghệ tiến hành thay đổi nền kinh tế, gây sức ép đẩy nhanh quá trình tự do hoá, tư nhân hoá kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hoá chính trị. Dùng hệ thống tài chính, tiền tệ mạnh xâm nhập vào trong nước, làm công cụ khống chế, cải tổ hệ thống tài chính tiền tệ theo hướng tư bản chủ nghĩa.
     Thứ tư, Tác động trực tiếp vào lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa, ủng hộ những con người cụ thể, có khả năng hợp tác với phương Tây. Trên hướng này, chủ nghĩa đế quốc lợi dụng triệt để những mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo các nước, phân hoá, cô lập những người tốt, khuyến khích, ủng hộ những người có quan điểm hữu khuynh, có xu hướng cấp tiến, theo hướng dân chủ đa nguyên chính trị và kinh tế thị trường dựa trên cơ sở tư nhân hoá.
      Tóm lại, chiến lược “diễn biến hoà bình”  là sử dụng tổng hợp các biện pháp tư tưởng, tổ chức, chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao và hoạt động ngầm để tấn công chủ nghĩa xã hội trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa. Các biện pháp tư tưởng, kinh tế, ngoại giao, được đặc biệt coi trọng như là công cụ để “mở  cửa" đi vào trong nước, kích động các nhân tố bên trong nổi dậy thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Đây là những thủ đoạn vô cùng xảo quyệt và hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch hiện nay. Nếu các nước xã hội chủ nghĩa lơ là cảnh giác và không đánh bại âm mưu và hoạt động của chúng thì có khả năng tan rã Đảng Cộng sản, làm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.
      Đối với Việt Nam chúng ta, trong những năm qua các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách  thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng việc chống phá nền tảng tư tưởng, coi đó là mũi nhọn, là con đường ngắn nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh các biểu hiện chủ yếu như: tuyên truyền xuyên tạc nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc lịch sử; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an…
      Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tích cực đẩy mạnh thực hiện một số thủ đoạn chống phá mới, đó là: Tìm cách đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chúng đưa ra những luận điệu lập lờ, lẫn lộn giữa hai mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đến đảng viên và nhân dân. Khuyến khích những quan điểm lệch lạc và những khuynh hướng xã hội “dân chủ” kiểu Mỹ và phương Tây hòng làm cho người dân thấy hoài nghi về “xã hội Việt Nam” và mơ tưởng về một “xã hội khác” được cổ xúy là tốt đẹp hơn.
      Các thế lực thù địch điều chỉnh thủ đoạn chống phá, bằng cách ngoài việc công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, chúng tuyên truyền kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ. Với mưu đồ chính trị nhằm chia rẽ nội bộ, làm cho Đảng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng công tác đấu tranh chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ. Chúng còn thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây tâm lý hoang mang, tạo sự bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự...
      Chúng còn sử dụng nhiều cách thức tác động tinh vi, xảo quyệt đối với từng đối tượng cụ thể, trong đó đối với các tầng lớp nhân dân, chúng lợi dụng việc tiếp cận thông tin còn hạn chế, đưa những thông tin sai lệch, nhằm tạo khoảng trống trong tư tưởng nhân dân, làm cho nhân dân hoài nghi, mất niềm tin với chế độ, Đảng và nhà nước, từ đó chúng kích động các hoạt động gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
      Âm mưu, thủ đoạn của chúng còn xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp Biển Đông, ô nhiễm môi trường, hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng chống covid-19, lợi dụng tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận, tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.
      Những biểu hiện trên đây không hoàn toàn là những thủ đoạn mới trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhưng về cơ bản đó là những dấu hiệu đặc trưng, nổi bật nhất, thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt và sự nguy hiểm, thâm độc của nó đã và đang không ngừng tăng lên. Hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi các chiến lược. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.
      Cuộc đấu tranh này được Đảng và nhà nước ta xác định là vẫn còn tiếp tục, lâu dài. Vì thế, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào.
      Điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.
      Để nhận thức rõ và đập tan âm mưu về chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện tốt các giải pháp sau:
      Thứ nhất, cần xác định công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên.
     Thứ hai, Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, tạo sức đề kháng trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là giáo dục thế hệ trẻ nhận thức rõ về con đường mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đã chọn là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
      Thứ ba, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến từng cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương, tuyên tuyền sâu rộng vào trong nhân dân.
Thứ tư, thường xuyên mở các lớp Đào tạo, Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhất là những cán bộ, đảng viên trẻ, để họ nắm bắt kịp thời, chính xác quan điểm, chủ trương của Đảng.
      Thứ năm, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng để mỗi người dân làm một pháo đài vững chắc để đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch.
      Thứ sáu, có cơ chế chính sách tuyên dương những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan toả những việc làm hay, thiết thực có ý nghĩa đối với đất nước, đối với nhân dân.  
Tài liệu tham khảo:
https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-chien-luoc-dien-bien-hoa-binh-cua-cac-the-luc-thu-dich-trong-thoi-ky-moi-607210.html

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ninh - Trần Thị Quỳnh

Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay8,245
  • Tháng hiện tại142,478
  • Tổng lượt truy cập7,520,227
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây