Phát huy vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong việc nhận diện và đấu tranh với các quan điểm chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thứ năm - 29/09/2022 21:46 859 0
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong âm mưu, thủ đoạn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã rất tinh vi, xảo quyệt khi âm mưu đưa ra các quan điểm chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những cách thức mới. Đội ngũ giảng viên Trường Chính trị đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nhận diện và đấu tranh phản bác âm mưu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ thiết thực để góp phần bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.
                                 
dau tranh phan bac quan diem doi lap tu tuong ho chi minh voi chu nghia mac lenin
              Ảnh minh họa. Nguồn tuyengiao.vn
      Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy lại và cũng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà cần phải hành động “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chính đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng, khoa học, cách mạng và nhân văn, của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
     Chủ nghĩa Mác - Lênin được hiểu theo nghĩa chung nhất là học thuyết khoa học về quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người; về cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động chống lại mọi sự bất công, nô dịch, áp bức; về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và về cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là một bộ môn khoa học mà còn là vũ khí lý luận phản ánh và đấu tranh bảo vệ lợi ích cho giai cấp vô sản như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(1) .
      Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng, văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Người đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó hình thành nên một hệ thống, quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và lãnh đạo Đảng ta, dân tộc ta hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giành nhiều thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp đổi mới. Từ thành quả và kinh nghiệm trong tổ chức lãnh đạo cách mạng. Đại hội XIII của Đảng, thống nhất quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng…để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”(2) .
       Trải qua hơn 92 năm lãnh đạo và trưởng thành, 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta, Nhân dân ta đã thu được nhiều thành tưu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”(3) . Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: tăng cường bảo vệ nền tảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ khách quan, do đó yêu cầu phải đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao sức đề kháng, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch.
     Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ lý luận bách chiến, bách thắng của cách mạng Việt Nam trên con đường đạt đến những giá trị độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngọn cờ lý luận này, ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, bao giờ cũng có sự bổ sung, phát triển và hoàn thiện hơn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.Tuy nhiên, hiện nay cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các lực lượng thù địch tăng cường nhiều phương thức, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước. Bên cạnh việc xuyên tạc lịch sử, đòi xét lại lịch sử, phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đáng chú ý, trong bối cảnh tình hình mới, chúng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với sự phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đòi xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội ta.
        Các thế lực thù địch, phản động cơ hội, chống đối chính trị sử dụng mọi hình thức, biện pháp khác nhau để trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ trích dẫn, cắt xén nữa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đan cài gài bẫy bằng những quan điểm giả danh mácxít  làm cho người đọc mất phương hướng, lẫn lộn, không phân biệt được đúng sai, từ đó, chuyển đổi tư tưởng theo hướng phi xã hội chủ nghĩa. Đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, họ tăng cường phát tán các tài liệu phản động nhằm xuyên tạc, phủ nhận những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự tiến bộ, phát triển của nhân loại và đối với cách mạng Việt Nam. Với tư duy siêu hình, lập luận thiếu cơ sở khoa học và thái độ thù hận, họ cho rằng “Chủ nghĩa Mác - Lênin lỗi thời”, từ đó kêu gọi Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa “từ bỏ học thuyết của Mác”.
       Nhìn lại lịch sử, từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời cho đến nay, luôn phải đương đầu với những cuộc đấu tranh về hệ tư tưởng giữa các lập trường, tư tưởng đối lập nhau. Đặc biệt, ngay sau khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội; lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực, các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản và bọn cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin đã tuyên truyền, xuyên tạc, tấn công quyết liệt, lớn tiếng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu; cho rẳng chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ có giá trị ở cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, thế kỷ XXI không còn phù hợp nữa.
      Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch luôn ra sức phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa dân tộc…họ phát tán rất nhiều tài liệu phản động để chống phá một cách tinh vi và xỏa quyệt. Một mặt, họ ca ngợi, tuyệt đối hóa vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin, từng bước đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; mặt khác, xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ và hạ thấp vai trò của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
      Trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta xác định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục giáo dục, tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần của đời sống. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, sáng tạo, thuyết phục, hiệu quả; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
     Theo quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức một số lĩnh vực khác.
     Thực hiện chức năng trên, trong thời gian qua Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đã tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, trực tiếp thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị. Trong đó, đội ngũ giảng viên nhà trường là lực lượng trực tiếp nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên; là người thường xuyên theo dõi, tiếp cận, có khả năng nhận biết những thông tin sai lệch, xuyên tạc, luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch. Với đặc điểm đó, đội ngũ giảng viên của nhà trường là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ  nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đấu tranh các quan điểm chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để góp phần phát huy hơn nữa vai trò của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Phước trong việc nhận diện và đấu tranh với các quan điểm chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:
     Một là, giảng viên cần chủ động nhận diện và tích cực đấu tranh với quan điểm chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng, đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Vừa kiên định, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa tích cực chủ động sớm nhận diện và tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Để chủ động nhận diện và tích cực đấu tranh với các quan điểm chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi giảng viên cần quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 24-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X): “Về tăng cường cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trịu, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tiếp tục khẳng định: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. 
     Hai là, nâng cao năng lực bảo vệ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết giảng viên là những người trực tiếp tham gia vào công tác nghiên cứu, truyền bá, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, phải tăng cường vai trò, trách nhiệm trong giảng dạy lý luận chính trị, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó tạo ra những bài giảng hay, có tính thực tiễn, khơi dậy trong học viên nhận thức tích cực về vị trí, vai trò, tầm quan trọng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, khơi dậy tính chủ động, tích cực trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị cho học viên rằng con đường mà chính ta đang đi tới không dễ dàng, bằng phẳng mà phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Nhưng chúng ta luôn tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tử tưởng Hồ Chí Minh, nhất định sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh được thực hiện hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
     Ba là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi giảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bản thân mỗi giảng viên phải có thái độ dứt khoát, lập trường kiên định, tư tưởng kiên quyết và tư duy sắc bén trong đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng, hoạt động chống phá. Đây là phương pháp hết sức quan trọng trong thể hiện quan điểm, lập trường của những người mácxít chân chính với các thế lực phản động, thù địch, để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng. Dũng khí đấu tranh tư tưởng, lý luận cũng chính là một trong những phẩm chất quan trọng, nhân tố cơ bản đảm bảo cho đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận.
     Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hơn bao giờ hết đang đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và bảo vệ sự trường tồn của Đảng. Trong tình hình mới, để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng phải kiên trì, vận dụng, phát triển sáng tạo và bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm chống nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay có vững chắc, thành công hay không phụ thuộc vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sự đoàn kết một lòng cùng chí hướng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Phước nói riêng và giảng viên các Trường Chính trị nói chung là lực lượng nòng cốt trong truyền đạt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức./.

Tài liệu tham khảo:
(1)  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.563.
(2)  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.33.
(3)  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.25.
1. Bộ Chính trị khóa XII (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
2. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/823331/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi.aspx

Tác giả bài viết: Phạm Minh Triều

Nguồn tin: Trường Chính trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay8,101
  • Tháng hiện tại181,038
  • Tổng lượt truy cập7,110,164
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây