GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG CHÍNH LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

Chủ nhật - 24/09/2023 09:04 1.840 0
Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng là tư tưởng nhất quán trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng cũng chính là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay về bản chất chất giai cấp công nhân của Đảng.
       1. Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về bản chất giai cấp công nhân của Đảng
      Hiện nay, các thế lực thù địch bên cạnh việc tấn công vào vai trò cầm quyền của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta… thì việc xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang là nội dung chống phá của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang nổi lên mấy vấn đề cơ bản sau:
       Một là, đồng nhất Đảng của giai cấp công nhân với toàn bộ giai cấp công nhân, từ đó đồng nhất bản chất giai cấp công nhân của Đảng với bản chất của giai cấp công nhân.
      Hai là, lợi dụng diễn đạt về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội X của Đảng đến nay là: “Ðảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”[1] từ đó cho rằng Đảng đã không còn là Đảng của giai cấp công nhân nữa mà là “Đảng của dân tộc”, “Đảng toàn dân”.
      Ba là, lợi dụng vấn đề thực tế tỷ lệ đảng viên xuất thân từ công nhân trong Đảng không cao và việc Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, từ đó cho rằng bản chất giai cấp công nhân của Đảng sẽ thay đổi, Đảng Cộng sản sẽ dần biến mất và trở thành đảng tư sản.
     Bốn là, lợi dụng thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái, biến chất, một số vụ án tham nhũng để tuyên truyền rằng Đảng không còn lo cho nhân dân, không còn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nữa, nhằm làm chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân – mối quan hệ quyết định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, phân biệt chính đảng cách mạng của giai cấp vô sản với các chính đảng khác.
     2. Nhận thức đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam
     Nhận thức đúng bản chất của Đảng là vấn đề có tính cốt lõi, chi phối nội dung và nguyên tắc hoạt động của Đảng; đồng thời, quyết định phương hướng, biện pháp xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
     Bản chất giai cấp công nhân của đảng là vấn đề cơ bản, bao trùm, có tính nguyên tắc đối với tất cả các đảng mácxít – lêninnít chân chính. Nó càng đặc biệt quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam – một đảng ra đời và trưởng thành ở một nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, giai cấp công nhân còn nhỏ bé. Nếu không nhận thức rõ về bản chất giai cấp công nhân của Đảng để có biện pháp tích cực đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì rất dễ bị mơ hồ và không thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
     Nói đến bản chất giai cấp công nhân của Đảng là nói đến bản chất cách mạng và khoa học, ý chí kiên định và trí tuệ tiên phong, đạo đức mẫu mực và ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ… của giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thấm sâu vào tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Cụ thể, bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện ở các mặt cơ bản sau:
     Một là, Đảng tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng tồn tại và hoạt động là vì lợi ích của giai cấp và dân tộc. Khi đề ra cương lĩnh, chiến lược, đường lối chính trị, Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững quy luật khách quan và phản ánh đúng lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đảng luôn luôn kiên định bảo vệ mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từng bước tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
     Hai là, Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, đồng thời tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại; luôn bảo vệ và không ngừng phát triển, làm phong phú thêm nền tảng tư tưởng ấy.
     Ba là, Đảng là một khối thống nhất về ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản, lấy tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là sức mạnh vô địch, to lớn của Đảng.
     Bốn là, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân và thường xuyên chịu sự giám sát của Nhân dân. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và phát huy vai trò làm chủ của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
     Năm là, Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
     Như vậy, bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện không chỉ ở số lượng đảng viên xuất thân từ thành phần công nhân nhiều hay ít, mà chủ yếu và quan trọng là ở lập trường, quan điểm, thế giới quan, đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức, mục đích hoạt động … của Đảng có thực sự là của giai cấp công nhân hay không.
     3. Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng
Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng là một vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Để giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng cần chú trọng thực hiện có hiệu quả một số vấn đề sau:
     Thứ nhất, cần đặc biệt chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và phẩm chất cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.
     Thứ hai, thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên đường lối, chủ trương của Đảng, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cập nhật kiến thức mới, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong toàn Đảng.
     Thứ ba, kiên quyết đẩy lùi tình trạng “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị”[2]. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Các tổ chức đảng phải có kế hoạch cụ thể để giáo dục, bồi dưỡng, kiểm tra, quản lý, giúp đỡ một cách có hiệu quả việc rèn luyện, tu dưỡng của đảng viên.
     Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tính tự giác. Tổ chức đảng phải tạo mọi điều kiện để đảng viên được thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến, tích cực xây dựng nghị quyết. Tổ chức đảng phải tăng cường quản lý đảng viên và có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.
     Thứ năm, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh, đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và tình thương yêu đồng chí, tôn trọng lẫn nhau.
     Thứ sáu, cần có biện pháp tích cực, thiết thực để tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để có những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”.
     Nếu mọi tổ chức đảng và đảng viên đều làm tốt những việc trên đây thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ vững và phát huy được bản chất giai cấp công nhân của Đảng, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân. Và như vậy, không thể có một thế lực nào có thể làm phai nhạt hoặc xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đó cũng chính là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay theo Nghị quyết số, 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.65, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.
2. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2012.
3. GS, TS Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012.
 
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.65, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr.223.
 
[2] Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2012, tr. 22

Tác giả bài viết: Nguyễn Khuyến

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay5,142
  • Tháng hiện tại58,642
  • Tổng lượt truy cập7,846,141
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây