Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là một thể thống nhất, cấu thành nên nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Chủ nhật - 11/06/2023 18:52 755 0
Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tấn công, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, mục đích là đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng xuyên tạc rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Do đó, cần nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
   
 
1. Nhận diện quan điểm sai trái thù địch
Các quan điểm sai trái đưa ra luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh tách rời, đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin. Các quan điểm sai trái quy chụp rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng tư tưởng là sai lầm”.  Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời ở Châu Âu, phù hợp ở Châu Âu không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, ở Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ. Đây là thủ đoạn thâm độc, với âm mưu, thủ đoạn tinh vi với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ.  Vì vậy, cần phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đây là nhiệm vụ của Đảng, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của Nhân dân.
2. Các luận cứ đấu tranh phản bác
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất biện chứng thể hiện:
Một là, chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp chủ nghĩa Mác - Lênin và đã vận dụng vào nước ta. Tháng 7 năm 1920, Người đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin, Người xác định con đường cứu nước: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghãi chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”[1].
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm ra con đường cứu nước của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong điều kiện cụ thể nước ta.  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng giá trị cốt lõi của Mác - Lênin đó là: phép biện chứng duy vật và quan điểm duy vật lịch tinh hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho giai cấp công nhân sử, các đảng cộng sản có lập trường, quan điểm vững vàng để đấu tranh xóa  bỏ áp bức, bóc lột, bất công, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần tư tưởng nhân văn vì con người, giải phóng con người trong lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, đã thể hiện nội dung, mục đích của tư tưởng Mác - Lênin. Trong lớp huấn luyện đảng viên mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn có lập trường vô sản vững chắc, thì đảng viên phải có ý thức giai cấp, đồng thời phải có lý luận cách mạng. Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng. Vì vậy, các cô, các chú phải chịu khó học tập lý luận Mác - Lênin, học tập đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời phải học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ”[2].
Chủ nghĩa Mác - Lênin, là nền tảng tư tưởng để Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và hoàn thiện những tư tưởng, những quan điểm của Người về lý luận cách mạng và hoạt động cách mạng của Người. Những âm mưu, thủ đoạn đối lập chủ nghĩa Mác - Lê nin với tư tưởng Hồ Chí Minh là sai lầm,xuyên tạc, là vu khống. Do đó, không thể đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh mà tách rời, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời không thể tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận gián tiếp tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hai là, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là một thể thống nhất, cấu thành nên nền tảng tư tưởng của Đảng ta, có vai trò dẫn đường với thắng lợi cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí đánh giá rất cao về vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong tác phẩm Đường Cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê nin”[3]. Trong bài Con đường dẫn tôi đến với chủ nghĩa Lênin, Người tiếp tục khẳng định “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản” [4]. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, Đảng ta luôn giữ vững, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đất nước ta đã đạt nhiwwuf thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và phát triển toàn diện. “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[5]
Tư tưởng Hồ Chí Minh không đối lập, không tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Những giá trị cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị.
Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mỗi đảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Phước cần: Một là, tiếp tục nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính chính trị vững vàng. Hai là, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi bệnh lười học tập lý luận chính trị. Ba là, tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.
Tóm lại, các thế lực thù địch dùng thủ đoạn tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin với âm ưu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, cần nhận diện âm mưu, thủ đoạn để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đây là quan điểm mang tính nguyên tắc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.2, tr.289.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.113.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,  Hà Nội, 2011, t.2, tr.289.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật,  Hà Nội, 2011, t.12, tr.563.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.25.

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Hue

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay2,971
  • Tháng hiện tại89,017
  • Tổng lượt truy cập7,715,971
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây