Nhiệm vụ của giảng viên lý luận chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay

Thứ năm - 28/10/2021 23:24 1.614 0
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng” (1). Chính vì vậy, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước, tiên phong là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó đội ngũ giảng viên lý luận chính trị phải mang một sứ mệnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay.
       Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm cơ bản, hệ trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ. Nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang diễn ra với yêu cầu mới, phức tạp và quyết liệt hơn. Đảng ta đã xác định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn để đấu tranh, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục giáo dục, tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thật sự trở thành nền tảng tinh thần của đời sống xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, sáng tạo, thuyết phục, hiệu quả; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
      Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(2). Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình mới, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. 
      Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ và giải pháp quan trọng “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng”(3). Đồng thời khẳng định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hính mới, là nhiệm vụ khách quan, do đó yêu cầu cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nâng cao sức đề kháng, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch. Đảng ta nhận thức rất rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lý luận và công tác giáo dục lý luận chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 
      Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đã được phổ biến rộng rãi, việc mọi cá nhân có điều kiện tiếp cận với những tri thức mới rất thuận lợi. Tuy nhiên, đi cùng với mặt tích cực trên là việc các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, việc nhận diện và mang sứ mệnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nếu làm tốt công tác này, không những nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên mà còn góp phần cũng cố niềm tin cho người học, trang bị những luận cứ khoa học, biết được những âm mưu, thủ đoạn, phương thức và cách thức hoạt động của các thế lực thù địch qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình hình mới.
        1. Nhận diện “âm mưu”
        Cùng một số chiêu bài cũ đã sử dụng các thế lực thù địch đang ra sức sử dụng một số chiêu bài mới lồng ghép vào nhau để phản động, cơ hội, chống đối chính trị sử dụng mọi hình thức, biện pháp khác nhau để trực tiếp hoặc gián tiếp phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm lãnh đạo của Đảng ta và định hướng xã hội chủ nghĩa; ca ngợi, sùng bái nền dân chủ tư sản, thổi phồng những thành tựu của chủ nghĩa tư bản và chủ trương đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, bằng một số hình thức chống phá, cụ thể:
       Thứ nhất, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội bằng các hình thức để tuyên truyền chống phá, tán dương, cổ vũ, đánh vào nhận thức và tâm lý đám đông theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”, họ tận dụng tối da công nghệ thông tin để phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các kênh facebook, youtube, tiktok..để tung thông tin xấu độc dưới dạng thật giả lẫn lộn, làm cho người đọc, người xem có cảm giác thật như giả, giả như thật. Họ cắt ghép và dựng lên các video clip, phóng sự bằng các đài chính thống và các tờ báo chính thống để đưa tin, nhưng thật sự những video clip đó là giả mạo, âm mưu của chúng là nhằm câu khách đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người như “đấu đá khốc liệt”, “giành giật phân chia”, “thanh trừng phe nhóm”…mục đích của chúng là hướng đén tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, làm lung lây niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng” (4).
       Thứ hai, chúng ra sức xuyên tạc, phê phán, chỉ trích, chống phá đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chúng giả danh và cho mình là những người cộng sản chân chính, để có cớ đứng lên, tranh thủ lợi dụng các sơ hở, khuyết điểm đã được Đảng tự nhận, tự phê bình trong quá khứ, chúng sẽ đóng góp những những tư tưởng xuyên tạc, hướng lái đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo con đường tư bản chủ nghĩa, từng bước làm làm cho chúng ta xa rời mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng cho rằng Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “đã triệt tiêu các quyền tự do dân chủ” của người dân và kêu gọi hủy bỏ điều này; họ phản đối, kịch liệt chống phá Luật an ninh mạng; kêu gọi xóa bỏ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa...
       Thứ ba, chúng tìm cách lợi dụng mạng xã hội, internet để tô vẽ, thổi phồng, tán dương những thành tựu của chủ nghĩa tư bản, đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” và chủ trương đi theo con đường chủ nghĩa tư bản. Đồng thời chúng xuyên tạc, bôi đen những sai lầm khuyết điểm của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đất nước; khoét sâu vào những yếu kém, hạn chế trong thực thi công cụ của các cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở để chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, từng bước cô lập, tách các tổ chức Đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng; xuyên tạc cắt ghép, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối; hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phủ nhận nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa.
       Thứ tư, chúng xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ và hạ thấp vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, tấn công trực diện nhằm phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng rất tinh vi và xảo quyệt trong việc phát tạc rất nhiều tài liệu phản động. Một mặt, thì chúng ca ngợi tuyệt đối hóa vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, tách tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi chủ nghĩa Mác - Lênin; mặt khác thì bôi nhọ và hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng tăng cường phát tán các tài liệu phản động nhằm xuyên tạc, phủ nhận những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự tiến bộ, phát triển của nhân loại và đối với cách mạng Việt Nam. Với tư duy siêu hình, lập luận thiếu cơ sở khoa học và thái độ thù hận, chúng cho rằng “Chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời” để từ đó kêu gọi Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa từ bỏ học thuyết Mác.
        2. Nhiệm vụ của giảng viên lý luận chính trị
       Trước yêu cầu và tình hình mới, giảng viên dạy lý luận chính trị cần phải phát huy hơn nữa nhiệm vụ của mình trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay.
       Một là, giảng viên dạy lý luận chính trị phải là tấm gương về phẩm chất đạo đức, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thực hành phầm chất cách mạng. Trong giảng dạy lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi hỏi giảng viên vừa phải có được một khối óc chứa đựng đầy đủ, đúng đắn vốn trí thức về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa phải nuôi dưỡng một trái tim, một tâm hồn thực sự trong sáng, không chỉ hóa thân trong môi trường tác nghiệp giảng dạy, mà đòi hỏi phải hóa thân một cách xuyên suốt, nhất quán, hoàn hảo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong các mối quan hệ cá nhân, xã hội, phải thật sự chuẩn mực về nhân cách, tác phong; không suy thoái đạo đức, lối sống, không tham ô, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phải biết gắn bó, tôn trọng và lắng nghe quần chúng, đặt lợi ích của  nhân dân là trung tâm, là trên hết trong công tác tuyền truyền, giảng dạy, chuyển tải chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật của Đảng. Phải nhận thức sâu sắc và vận dụng nhuần nguyễn các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm nêu gương để vận dụng có hiệu quả vào tuyên truyền, giảng dạy, định hướng tư tưởng cho người học.
       Hai là, phải am hiểu, nắm bắt, cập nhật thông tin thời sự trong nước và quốc tế, nhạy bén về chính trị, có chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; cần phải xem xét, phân tích, đánh giá thấu đáo các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trong thực tiễn cuộc sống; cẩn trọng trong giao tiếp, ứng xử, nhất là việc tương tác trên không gian mạng và trong quá trình giảng dạy cho học viên; giữ nghiêm kỷ luật trong phát ngôn và quan hệ truyền thông, biết khai thác và sử dụng mạng xã hội một cách có hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.
       Ba là, phải nhận thức đúng đắn và nêu cao trách nhiệm, mỗi giảng viên phải ra sức học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt, hiểu biết thấu đáo những giá trị cốt lõi, bản chất khoa học và cách mạng, biết nghiên cứu vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin vào quá trình giảng dạy. Đồng thời giảng viên lý luận chính trị phải có niềm tin khoa học và trung thành tuyệt đối với nền tảng tư tưởng của Đảng; làm việc vì lý tưởng của Đảng, vì lợi ích của quốc gia dân tộc, rèn luyện bản lĩnh chính trị, không dao động, mơ hồ, lệch lạc, không tha hóa về tư tưởng chính trị, không “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”, không làm phương hại xấu đến uy tín, thanh danh của Đảng, của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác.
       Bốn là, phải biết cách tự “làm mới mình” bằng khả năng tự nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để có những giáo án, những tiết giảng đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giảng dạy lý luận chính trị. Người giảng viên lý luận chính trị phải thực hiện phương châm “học không biết chán, dạy không biết mỏi”, có lòng đam mê, yêu nghề, luôn khiêm tốn, có tinh thần cầu thị trong nghiên cứu và học tập đồng nghiệp. Những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu cần phải được trao đổi, làm rõ, có kết luận chính xác trước khi thông tin đến người học, qua đó giúp giảng viên lý luận chính trị tự tin hơn khi đứng trên bục giảng, đồng thời đủ trình độ lý luận để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
       Năm là, giảng viên lý luận chính trị phải là những ngòi “bút chiến”, chủ động tiến công phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với ưu thế là những người trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, đội ngũ giảng viên có điều kiện thuận lợi trong nhận thức vè bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuy nhiên việc hiểu biết bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là chưa đủ, mà mỗi giảng viên cần phải chủ động, thường xuyên, liên tục rèn dũa ngòi bút chiến đấu của mình ngày càng sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn, có tinh thần chiến đấu cao hơn “Kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (4). Để đạt được điều đó, mỗi giảng viên càng phải trải qua một quá trình tập dượt, rèn đúc công phu, đầy thử thách, biết tự động viên, khuyến khích bản thân, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình.
        Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm và hết sức hệ trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt là đội ngũ giảng viên lý luận chính trị phải mang trong mình một nhiệm vụ đặc biệt, là lực lượng quan trọng, tiên phong. Do đó, đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cần xây dựng ý chí quyết tâm, động cơ, thái độ, trách nhiệm, nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II, tr.168
(2).  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần XII, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2016, tr.201.
(3).  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr. 40.
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II, tr.168
(5).  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr. 109
1. Bộ Chính trị khóa XII (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, Hà Nội, 2021.
3. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi
4. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/823331/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi.aspx
5.http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nhan-dien-nhung-am-muu-thu-doan-cua-cac-the-luc-thu-dich-nham-chong-pha-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-ta-hien-nay-324.html

Tác giả bài viết: Bảo Thoa - Minh Triều

Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay13,596
  • Tháng hiện tại168,052
  • Tổng lượt truy cập7,545,801
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây