Nâng cao năng lực cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính tại Trường Chính trị Bình Phước trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch

Thứ năm - 28/01/2021 09:36 1.211 0
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chỉ rõ: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”. Do đó, trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Bình Phước cần phải có những giải pháp thiết thực, cụ thể nâng cao chất lượng đào tạo các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính gắn với nâng cao năng lực cho học viên trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch .
    Học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính tại trường Chính trị Bình Phước là đội ngũ cán bộ, đảng viên nòng cốt tại các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh. Việc nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước trước những hành vi, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, quyết liệt chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Học viên là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, đặc biệt là trải nghiệm gắn bó với cuộc sống. Tuy nhiên, một bộ phận thường ít có thời gian tự nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, cũng như kỹ năng, phương pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong khi ở những vị trí công tác đó lại là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là khâu thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng để công kích, chống phá.
IMG 4840
Học viên lớp trung cấp LLCT - HC Khóa 85 (mở tại trường Chính trị tỉnh Bình Phước) về nguồn tại di tích quốc gia đặc biệt - khu căn cứ Tà Thiết ( huyện Lộc Ninh).

Để nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch cho học viên lớp các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính, cần phải chú ý một số giải pháp sau đây:
     Một là, nhà trường cần trang bị cho học viên kiến thức nền tảng để nhận diện các luận điệu sai trái, thù địch nhằm nâng cao nhận thức của học viên về tính chất, mức độ nguy hiểm, cách nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch và sự cần thiết phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là tiền đề quan trọng để học viên có khả nhận diện những luận điệu sai trái với âm mưu chống phá Đảng, chống phá nhà nước ta. Trong đó, trọng tâm kiến thức là nội dung cốt lõi chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác Xây dựng Đảng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý… Trên cơ sở ấy, học viên nắm bắt được bản chất những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của thế lực thù địch thông qua các dư luận xã hội, qua thông tin hằng ngày trên các trang mạng, sự am hiểu và thu thập, phân tích thông tin liên quan đến các vấn đề chính trị. Điều này trước hết giúp cho học viên “miễn nhiễm”, “tự đề kháng” với thông tin xấu độc, sau đó lan toả, tuyên truyền cho chính người thân và bạn bè, đồng nghiệp của mình.
    Hai là, trang bị cho học viên kỹ năng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đó là phương pháp, cách thức xử lý tình huống gặp phải trong thực tiễn công tác và cuộc sống, là kỹ năng vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để lên án, phê phán những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước.
     Kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng và chống, trong đó phòng là chính. Điều này đòi hỏi phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động định hướng tư tưởng, dư luận, nâng cao nhận thức, tăng sức đề kháng, tạo sự miễn nhiễm. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và nhân rộng điển hình, lấy cái đẹp đè bẹp cái xấu. Đồng thời, khi phát hiện tình huống xảy ra trong thực tiễn công tác, trong cuộc sống hàng ngày và trên không gian mạng, học viên cần phải kiên quyết đấu tranh, xử lý tận gốc rễ để các luận điệu sai trái, thù địch không gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Từng bước hình thành và phát triển phong trào hoạt động có chiều sâu và lan toả rộng khắp trong các cộng đồng dân cư. Lực lượng đấu tranh không chỉ là cán bộ, đảng viên trong bộ máy hệ thống chính trị, chính quyền mà phải có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân để tạo thành sức mạnh tổng lực tiến công các thế lực thù địch trên tất cả mọi lĩnh vực và mọi lúc, mọi nơi. Phối hợp với kiều bào nước ngoài, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin để tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phản bác chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
     Ba là, trang bị cho học viên cách tư duy và phương pháp bày tỏ quan điểm trước các luận điệu sai trái, thù địch. Trên nền tảng kiến thức và kỹ năng đấu tranh phản bác, học viên không những không bị dao động trước những luận điệu sai trái của thế lực thù địch mà còn tiên phong gương mẫu trong việc bày tỏ chính kiến, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc ấy và góp phần củng cố niềm tin của nhân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đối với những người có quan điểm lệch lạc, sai trái thì cần phải tranh luận, phân tích làm rõ căn cứ, cơ sở thực tiễn và lý luận để thuyết phục. Đối với các thế lực thù địch, chủ ý xuyên tạc, chống phá thì cần phải đấu tranh phản bác kiên quyết, kiên trì, mạnh mẽ. Còn đối với những người cơ hội chính trị thì  cần phải bóc mẽ, làm rõ thực chất, chỉ rõ bản chất, kiên quyết đấu tranh, không mơ hồ, không thỏa hiệp.
     Bốn là, xác định rõ đối thoại là phương án quan trọng trong đấu tranh phản bác. Thông qua sinh hoạt Chi bộ, học tập, cần cung cấp cho học viên kỹ năng và phương pháp đối thoại. Đặc biệt đối với học viên làm ở các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đấu tranh như: Ban Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông, công an, tư pháp. Mục tiêu của đối thoại không phải là mang lại “chiến thắng” cho một bên, mà hai bên “cùng thắng”. Giúp cho các đối tượng nhận thức được bản chất của vấn đề, không để các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng. Trong đối thoại cần phải đạt được những yêu cầu sau: Tính thiện chí, hợp tác: Đây là cơ sở và là nguyên tắc quan trọng của đối thoại. Bởi lẽ, chỉ trên cơ sở thiện chí hợp tác mới có sự tương tác một cách bình đẳng giữa các chủ thể trong trao đổi, thương lượng, tránh được đối đầu, “phức tạp hoá” những bức xúc, hiểu lầm của đối tượng. Cố gắng kéo đối tượng lại phía mình, không đẩy đối tượng về phía kẻ thù. Tính bình đẳng: Đây cũng là cơ sở và nguyên tắc của đối thoại. Luôn lắng nghe đối tượng. Hoàn cảnh sảy ra sự việc, những yếu tố khách quan và chủ quan. Tính pháp lý: Từ khi đối thoại, đến khi đạt được sự đồng thuận giải quyết vấn đề, các bên phải căn cứ vào quy định pháp lý hiện hành. 
       Năm là, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, Chi uỷ, Ban Cán sự các lớp. Đây là những người gần học viên nhất, dễ nắm bắt được những diễn biến của lớp. Qua những buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt lớp lồng ghép vào tuyên truyền để học viên nhận rõ được thông tin giả, tin đồn thất thiệt và tính chất nguy hại của nó. Chủ động, kịp thời dưa những thông tin chính thống, để có cơ sở phân biệt và nhận rõ những thông tin giả, tin đồn thất thiệt, ngăn chặn tác động tiêu cực.
      Như vậy, muốn nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính tại trường Chính trị hiện nay thì cần phải quan tâm đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quá trình học viên được đào tạo tại Trường. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ đấu tranh phản bác cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính là rất cần thiết; không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên mà còn góp phần phát triển lực lượng làm công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là lực lượng đông đảo, có tính chất cơ động trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch./.
 

Tác giả bài viết: Bùi Viết Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,960
  • Tháng hiện tại102,543
  • Tổng lượt truy cập8,044,504
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây