Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điểm sai trái về phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ tư - 11/11/2020 07:41 4.309 0
 Một trong những cống hiến quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin là đã phản ánh một cách khoa học toàn bộ những cơ sở khách quan và điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình thông qua đội tiền phong là Đảng cộng sản. Đó là hệ tư tưởng dẫn đường và vũ khí lý luận của giai cấp công nhân toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giai cấp hiện đại. Cũng chính vì ý nghĩa to lớn ấy mà vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản luôn là một trong những tâm điểm của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận giữa những người cộng sản chân chính với các khuynh hướng cơ hội, xét lại và những kẻ chống chủ nghĩa xã hội.
     Trong quá trình cách mạng ở nước ta hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp; cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan trọng và nhạy cảm như trước mỗi kỳ Đại hội hoặc bầu cử quan trọng của đất nước. Vậy nên, việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nước ta hiện nay. 
     Trong cuộc đấu tranh này, chủ nghĩa tư bản, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã thực hiện nhiều thủ đoạn thâm độc chống phá, xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên một số diễn đàn, thông qua các hình thức khác nhau, chủ nghĩa tư bản, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đưa ra luận điểm cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là Đảng của giai cấp công nhân được, vì nó có rất ít tính công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa phong kiến hoặc Đảng là đảng của đội ngũ trí thức, do trí thức lãnh đạo; Đảng không còn mang bản chất của giai cấp công nhân; với những vấn đề đó, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo, xây dựng được chủ nghĩa xã hội đích thực ở Việt Nam. Chúng giải thích luận điểm này dựa trên thành phần đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam kết nạp bao gồm nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong đó có đông đảo thành phần của giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức.
     Nhận diện “Âm mưu” 
    Đây là một luận điểm sai lầm, thiếu khách quan của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đưa ra nhằm phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu thâm độc từng bước tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta như kịch bản đã xảy ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu vào cuối thế kỷ XX. 
     “Sự thật” như thế nào?
     Chúng ta cần nhận thức rõ, bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản là để chỉ ý thức hệ tư tưởng của đảng, mục tiêu lý tưởng, tính cách mạng, tính tiên tiến của đảng cộng sản chứ không phải để chỉ xuất thân giai cấp của đảng viên.
     Về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc” (Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016). Điều đó được thể hiện qua các nội dung cụ thể như sau:
    Thứ nhất, bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trong mục tiêu, lý tưởng và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng ta: tuân thủ một cách chặt chẽ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Đảng ta luôn kiên định mục tiêu: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nguyên tắc tổ chức, xây dựng và hoạt động của Đảng: lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức; Đảng lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển. 
     Thứ hai, xuất phát từ quy luật ra đời của Đảng ta: là sản phẩm của sự kết hợp giữa ba yếu tố: chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Việc giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam đồng thời do quá trình sàng lọc và lựạ chọn của lịch sử.
     Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam còn mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, Đảng không chỉ đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn đấu tranh cho quyền lợi của tập thể, của cả dân tộc. Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc nên nhân dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của chính mình. 
     Trong thành phần của mình, Đảng không chỉ kết nạp giai cấp công nhân mà còn kết nạp cả những thành viên ưu tú thuộc giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các thành phần khác thông qua quá trình giác ngộ, rèn luyện và tự nguyện đứng vào hàng ngũ Đảng. Đảng cũng đã khẳng định rằng, để đảm bảo và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, Đảng luôn luôn trung thành tuyệt đối với nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong tất cả các thời kì của cách mạng. Trong quá trình rèn luyện, Đảng ta luôn chú trọng tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Sức mạnh của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân mà còn bắt nguồn từ các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động khác. 
     Thứ tư, trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ và kinh tế tri thức có những bước phát triển mạnh mẽ, giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) không như giai cấp vô sản ở thế kỷ XIX, nghĩa là họ không chỉ là giai cấp của những người “lao động chân tay”, “lao động cơ bắp”, “lao động giản đơn” và “không có trí tuệ”… mà trên thực tế giai cấp công nhân đang có xu hướng trí tuệ hóa. Họ có mặt trong các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải… Thực tế trên thế giới và ở Việt Nam đã có thêm nhiều khái niệm để chỉ công nhân: công nhân tri thức, công nhân “áo trắng” (chỉ những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao hoạt động trong lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính), công nhân “áo nâu” (chỉ công nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp), công nhân “áo tím” (chỉ công nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường), lao động trình độ cao… 
     Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân và mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; Đảng ta nguyện phấn đấu suốt đời cho lợi ích không phải chỉ riêng giai cấp công nhân mà còn là toàn thể nhân dân lao động và cả dân tộc. Những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những thành viên ưu tú thuộc các giai cấp, tầng lớp thông qua quá trình giác ngộ, rèn luyện và tự nguyện vì lý tưởng cao đẹp là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh và khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền hoàn toàn không phải là một sự sắp đặt chủ quan của một giai cấp, một lực lượng chính trị nào mà trước hết là vì Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã đáp ứng được yêu cầu khách quan của phong trào cách mạng Việt Nam. Chúng ta tự hào về những thành tựu đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong thời kỳ đổi mới từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đến nay; đất nước ta đã phát triển toàn diện được cả thế giới ghi nhận đặc biệt trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hội nhập Quốc tế sâu rộng hiện nay. Câu chuyện về Việt Nam trong đại dịch Covid – 19 vừa qua như một điểm sáng mà cả thế giới nhìn về để thấy rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vai trò vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tin yêu lớn lao của nhân dân ta dành cho Đảng - một Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; luôn hết mình vì nhân dân phục vụ trong mọi hoàn cảnh, mọi thời khắc hoạn nạn của đất nước./.

Tác giả bài viết: Dư Thị Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay8,245
  • Tháng hiện tại142,554
  • Tổng lượt truy cập7,520,303
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây