Một số giải pháp tăng cường phòng chống “diễn biến hòa bình” đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Thứ tư - 20/05/2020 04:04 3.869 0
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc điểm của lứa tuổi thanh niên, hiện nay các thế lực thù địch không ngừng tập trung thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trong thanh niên.
        Thanh niên là một đối tượng đặc thù trong công tác dân vận của Đảng,  với những đặc trưng nổi bật về tâm sinh lý do yếu tố độ tuổi quy định (đủ 16 đến 30 tuổi – theo Luật Thanh niên). Thanh niên có nhiều ưu điểm, họ là lớp người trẻ, có sức khỏe, nhiệt huyết, nhiệt tình, nhạy bén với cái mới, thích nghi nhanh với khoa học công nghệ… nhưng còn bồng bột, nông nổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế nên thanh niên thường dễ bị lôi kéo, kích động. 
        Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta xác định vai trò của thanh niên cũng như công tác thanh niên quan trọng hơn bao giờ hết. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa” đã khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Cũng vì thế mà các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên. Nhiều năm qua, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm cách tác động vào giới trẻ; chúng lợi dụng internet để phát tán tài liệu có nội dung phản động, đồi trụy để chuyển hóa dần giới trẻ; chúng bịa đặt đưa ra nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận; chúng khoét sâu và hướng luồng dư luận vào những vụ việc tiêu cực để kích động giới trẻ tỏ thái độ bất mãn … nhằm mục đích thâm độc là tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích ăn chơi, vụ lợi, vị kỷ, sẵn sàng xét lại quá khứ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với lớp người đang là rường cột, tương lai của đất nước.
        Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo Đảng ta đặc biệt quan tâm và đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng về thanh niên và công tác vận động thanh niên trong đó có: Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chương trình nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên.
       Trong bối cảnh hiện nay, để tăng cường sức đề kháng và phát huy vai trò tiền phong của thanh niên trên mặt trận đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trong thế hệ trẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
       Một là, cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên về âm mưu, bản chất thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lục thù địch; về mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đề cao trách nhiệm của thanh niên trong đấu tranh.  Bởi lẽ, hiện nay vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lục thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trước mắt, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận diện được những chiêu bài, cách thức lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch để đánh vào sự nông nổi của một số ít bạn trẻ như lợi dụng tự do, tôn giáo, bịa đặt, đưa thông tin sai lệch, khoét sâu vào những việc tiêu cực trong xã hội... Đồng thời, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận thức được những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra; thấy được việc phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta ... Mặt khác, làm rõ sự nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, của chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước và sự tồn vong của chế độ nếu như không phòng, chống, đấu tranh kịp thời, kiên quyết. 
       Hai là, cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hoá, lịch sử của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và dân tộc cho thanh niên. Tích cực tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của Đảng và của Đoàn: đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao; truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, đoàn kết gắn bó với nhân dân, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm đối mặt với kẻ thù hay thiên tai, truyền thống đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại; truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự, sống có văn hóa, say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng… Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu, có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. 
        Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn cần chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, dự báo tình hình tư tưởng, nắm những xu hướng tư tưởng chủ đạo để động viên khuyến khích; nhận biết những nhận thức lệch lạc để kịp thời uốn nắn; định hướng nội dung tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên. Thực hiện công tác giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, thông qua những việc làm thiết thực kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và phù hợp với từng đối tượng; phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục phát huy hiệu quả và tổ chức tốt hoạt động trao đổi, đối thoại giữa thanh niên với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị.
       Điều quan trọng quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trong giới trẻ chính là bản thân đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò và những ưu điểm, hạn chế của chính mình. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những âm mưu thâm độc của kẻ thù. Đồng thời phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương trọng trách công việc trong thời kỳ mới cùng với đó là khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, không thể hiện rõ lập trường, quan điểm trước những hành vi tiêu cực hoặc thờ ơ, không dám đấu tranh với sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các âm mưu chống phá, kích động…
       Đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh Bình Phước là lực lượng chủ lực trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và trong toàn xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhất là lực lượng giảng viên trẻ cần phát huy tinh thần xung phong, xung kích trong nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp… để góp phần quan trọng và thường xuyên trong việc phát triển, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
       Tóm lại, xuất phát từ những đặc thù về đặc điểm tính cách, nhận thức của độ tuổi thanh niên mà các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Vậy nên, trong bối cảnh hiện nay, trước những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa và sự suy thoái đạo đức của một bộ phận thanh niên Việt Nam, công tác giáo dục, phòng chống “diễn biến hòa bình” cho thế hệ trẻ là điều quan trọng và cấp thiết góp phần giúp thanh niên có được những tri thức khoa học để nhận thức đúng đắn, có lý tưởng cách mạng cao đẹp, hoàn thiện nhân cách thanh niên Việt Nam hiện nay, để họ xứng đáng là lớp người trẻ tuổi làm chủ nước nhà, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
 

Tác giả bài viết: Dư Thị Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay5,592
  • Tháng hiện tại103,135
  • Tổng lượt truy cập7,890,634
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây