Đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Thứ năm - 26/11/2020 21:25 3.301 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam,tư tưởng của Người là một di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu mãi soi đường cho cách mạng nước ta. Với nhận thức sâu sắc và nhất quán ấy, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/03/2003 của Ban Bí Thư (khóa IX) về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2007 của bộ Chính trị (khóa X) về “Tổ chức vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh ( Tạp chí xây dựng Đảng.org.vn)

     Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải “Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”.
       Trước những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, sự phát triển nhanh chóng của đất nước cũng như trong tỉnh và ở từng cơ quan, đơn vị đã tác động không nhỏ đến cán bộ, đảng viên với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng đảng bộ, từng địa phương cũng phải cần thay đổi cả về nội dung và hình thức, đó là việc làm theo quy luật khách quan, việc đổi mới phương pháp tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Bình Phước  là một yêu cầu hết sức quan trọng, cần thiết để không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung học tập và làm theo Bác, góp phần biến nội dung “học tập” trở thành việc “làm theo” một cách thường xuyên, tự giác ở mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường. 
         Công tác tuyên truyền là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các hoạt động của công tác tuyên truyền hết sức đa dạng, phong phú để phổ biến, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, tin và quyết tâm làm theo đường lối cách mạng của Đảng. Do đó đòi hỏi phương pháp tuyên truyền phải luôn đổi mới theo sự vận động, phát triển của xã hội. Đổi mới phương pháp tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh là đổi mới các biện pháp, cách thức, phương tiện, quy trình tác động vào tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng... phù hợp với đặc thù từng đối tượng góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế  hệ trẻ,  giáo dục từ cá nhân đến gia đình và xã hội. Làm lan toả, chia sẻ nội dung tuyên truyền, thông qua các hoạt động tôn vinh, biểu dương, trao giải thưởng, giao lưu văn nghệ, kỷ niệm ngày thành lập Trường, ngày nhà giáo Việt Nam, các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các cuộc thi, các hình thức thi, xây dựng phim ngắn, xây dựng điển hình và phải đưa được những tấm điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lên internet và các trang mạng xã hội để tăng cường sức lan tỏa và tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền giáo dục.
      Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước luôn tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp tuyên truyền để thực hiện tốt cuộc vận động đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phương pháp tuyên truyền chủ yếu của Nhà trường sử dụng là tuyên truyền miệng, tác động trực tiếp đến đối tượng học viên thông qua các hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc thông qua công tác giảng dạy, qua sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Phương pháp trực quan, thuyết phục và nêu gương được thực hiện. Đối với hình thức, phương pháp này, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước có thế mạnh là nơi đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh nên các giảng viên của nhà trường thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thông qua các bài giảng. Bên cạnh đó, Trường Chính trị còn tuyên truyền, giáo dục thông qua các buổi Hội thảo khoa học, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, tọa đàm, viết thông tin lý luận và thực tiễn, nghiên cứu trao đổi Những phương pháp tuyên truyền đó đã có tác dụng rất lớn trong việc làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường.
       Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trình độ ngày càng cao của cán bộ, đảng viên, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải không ngừng quan tâm đến việc đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, coi trọng chất lượng tuyên truyền, tăng tính thuyết phục, tính chiến đấu trong công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới Trường Chính trị tỉnh Bình Phước cần thực hiện tốt những giải pháp sau:
     Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, viên chức về tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi khi nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền học tập và làm theo Bác thì cấp ủy cũng như mỗi cán bộ, đảng viên sẽ có những biện pháp, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đúng đắn việc đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mang lại hiệu quả cao.
     Thứ hai, tuyên truyền thông qua thực hiện các chủ trương,chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị và các nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức cần xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là cái gì cao siêu, “thần thánh”, nó được thể hiện ngay trong việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước; các nội quy, quy chế của Học Viện và của Nhà trường.
     Thứ ba, quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cho đội ngũ giảng viên, đây là lực lượng có vai trò to lớn trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với đội ngũ cán bộ, học viên, đảng viên trong tỉnh.
     Thứ tư, đẩy mạnh, nêu gương, người tốt việc tốt để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Một tấm gương sống còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, cần phải chú trọng đến việc nêu gương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     Thứ năm, đa dạng các hình thức  và phương pháp tuyên truyền, cần chú trọng các phương pháp như: đi tham quan, triển lãm, hội diễn văn nghệ, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và học viên của nhà trường tham gia. Đặc biệt, với lợi thế của một Trường Chính trị tỉnh, chúng ta nên tổ chức các cuộc thảo thuận, hội thảo chuyên sâu hoặc tăng cường viết bài tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang Website, nội san của trường, cho các báo, tạp chí của địa phương và trung ương.
     Thứ sáu, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong nhà trường phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, cụ thể thu hút đông đảo đoàn viên tham gia nhằm thực hiện tốt cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Như vậy, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Bình Phước là đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học viên, viên chức, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước cần tìm tòi, đổi mới và kết hợp nhiều phương pháp tuyên truyền khác nhau, phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng đúng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn./.

Tác giả bài viết: Vũ Hữu Hải

Nguồn tin: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay5,592
  • Tháng hiện tại103,106
  • Tổng lượt truy cập7,890,605
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây