Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh năm 2020

Thứ sáu - 07/02/2020 20:13 734 0

(1) Quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Hoàn thành xây dựng Tầm nhìn chiến lược tỉnh Bình Phước; tập trung triển khai quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

(2) Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, ứng dung rộng rãi tiến bộ KHKT vào sản xuất; phát triển thương hiệu nông sản chủ lực, chế biến sâu nông sản; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, công nghiệp, quy hoạch vùng chăn nuôi, hoàn chỉnh việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, các chính sách hỗ trợ các hộ bị thiệt hại để nhanh chóng sản xuất trở lại.

Phấn đấu thêm 12 xã hoàn thành Nông thôn mới; tiếp tục tập trung làm 1.000km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù; xây dựng đạt chuẩn cho huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành.

(3) Rà soát điều chỉnh, quy hoạch mở rộng diện tích khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư đô thị, cụm công nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Đảm bảo cung ứng đủ điện, nước, viễn thông cho sản xuất. Tập trung thu hút đầu tư khu công nghiệp Becamex-Bình Phước, Minh Hưng-Sikico và các khu công nghiệp đã hoàn thành đầu tư hạ tầng.

(4) Triển khai xây dựng Chương trình phát triển thương mại dịch vụ, Chương trình phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, xây dựng các chợ đầu mối nông sản tiến tới hình thành sàn giao dịch nông sản chủ lực của tỉnh. Chú trọng huy động vốn xã hội hóa, tiếp tục đầu tư các khu du lịch trọng điểm. Tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.

(5) Xây dựng dự toán thu ngân sách với cấu trúc hợp lý, huy động tốt các khoản thu qua hệ thống thuế, phấn đấu thu đạt 10.000 tỷ đồng. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, phấn đấu tổng chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đạt trên 55% trong cơ cấu chi. Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN và thoái vốn theo lộ trình được phê duyệt.

(6) Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, nông nghiệp, nông thôn… Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong định giá, đấu giá đất, thủ tục thực hiện đấu giá các khu đất công; tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư, thanh tra, kiểm tra trong xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện Dự án BLT xây dựng Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh. Tập trung hoàn thành các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ.

(7) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao chỉ số PCI; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

(8) Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với diện tích đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần giao về địa phương quản lý. Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; kiểm tra việc cấp phép và quản lý đối với các dự án chăn nuôi tập trung. Đôn đốc các khu công nghiệp nhanh chóng triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xả thải tại khu công nghiệp. Ưu tiên thu hút đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện phân loại rác từ nguồn.

(9) Chủ động phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, quản lý tốt các phòng khám tư nhân.

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; thí điểm việc xây dựng trường học thông minh và dạy song ngữ 3 cấp học; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo, chuẩn hóa giáo viên ngoại ngữ; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách ưu đãi người có công. Phát triển hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, bền vững; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Tích hợp chính sách, tập trung, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; tiếp tục thực hiện giảm thêm 1.000 hộ đồng bào DTTS nghèo.

Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư vào du lịch, phát triển du lịch tâm linh và lịch sử. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao thế mạnh.

(10) Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững ổn định trên tuyến biên giới. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đấu tranh, phòng chống với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến cờ bạc, ma túy, tín dụng đen… Tập trung thực hiện các biện pháp chế tài đi đôi với tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Thực hiện việc kiểm tra trách nhiệm công tác phòng, chống tham nhũng theo Đề án 546 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”, nhất là việc thực hiên kết luận chỉ đạo sau rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, các kiến nghị của kiểm toán nhà nước, việc giải quyết, xử lý các vụ việc tham nhũng…

Khẩn trương kiểm tra, rà soát, tăng cường phối hợp, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, người đứng đầu thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân theo quy định. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, thông tin liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kịp thời chỉ đạo khi có vấn đề phát sinh.

(11) Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, 13, 14; Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với Đề án 824 của Tỉnh ủy về an ninh tư tưởng trên mạng xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị, đẩy mạnh việc thi tuyển chức danh. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề gắn với đặc điểm, loại hình tổ chức cơ sở đảng. Chú trọng phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, nhất là kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chung của tỉnh năm 2020; tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại phục vụ đại hội đảng các cấp; giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; quan tâm chú ý các vấn đề dân tộc, tôn giáo; chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

(12) MTTQ, các đoàn thể tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Tiếp tục phối hợp, huy động các nguồn lực, hoàn thành 1000km đường giao thông nông thôn và giảm 1000 hộ nghèo DTTS; có kế hoạch đăng ký tham gia phần việc trong xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt. Phối hợp theo dõi, nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động, phổ biến thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung phát triển sản xuất, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

(13) Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực; cải thiện, nâng cao chất lượng chỉ số PCI, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng địa phương thông minh trên một số lĩnh vực chủ yếu. 100% sở ngành thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính 3 cấp đạt mức độ 3,4 theo quy định; liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm CBCC trong thực thi công vụ, tăng cường giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên cập nhật các quy định mới của Chính phủ để tham mưu triển khai theo quy định.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh phiên bất thường (quý I/2020), định kỳ giữa và cuối năm 2020. HĐND nâng cao vai trò trong việc quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng giám sát, tập trung vào giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số nội dung liên quan đến kiến nghị, phản ánh của cử tri./.

 

Nguồn tin: tuyengiaobinhphuoc.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay13,596
  • Tháng hiện tại168,095
  • Tổng lượt truy cập7,545,844
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây