Định hướng tuyên truyền tháng 9/2019

Thứ tư - 04/09/2019 00:09 1.124 0
Định hướng tuyên truyền tháng 9/2019


1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị các ngành, địa phương, đơn vị trong tháng 8 và quý III/2019, phương hướng, nhiệm vụ tháng IV/2019.

2. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng:

- Kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).

- Kỷ niệm 89 năm Xô việt Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2019).

- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019).

- Kỷ niệm 42 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc (20/9/1977-20/9/2019).

- Kỷ niệm 74 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2019).

- Kỷ niệm 143 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2019).

- Kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2019)

-  Tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2019 của tỉnh.

3. Tiếp tục tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về những hoạt động vi phạm của tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc và tình hình biển, đảo.

4. Tuyên truyền nội dung Kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

5. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết.

6. Tuyên truyền quán triệt nội dung Quy định số 195-QĐi/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư “Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”.

7. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực).

8.  Tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy “triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” và các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác đối ngoại của tỉnh, của địa phương. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; công tác đối ngoại quốc phòng và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng.

9. Tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; về “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (theo Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh).

10. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (theo Báo cáo số 222/BC-UBND, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh).

11. Tập trung tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; phong trào thi đua theo chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính” tỉnh Bình Phước từ năm 2019 - 2020 (theo Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh); phong trào thi đua “Xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 (theo Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh).

12. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, về công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân điển hình làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc (theo Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 17/7/2019 của Tỉnh ủy).

13. Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa”; biểu dương các cơ quan, đơn vị không mua sắm, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

14. Tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh).

 15. Tuyên truyền tham gia Giải báo chí về chủ đề “văn hóa ứng xử” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019 - Giải Búa liềm vàng (theo Kế hoạch số 185-KH/TU, ngày 17/6/2019 của Tỉnh ủy); Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Giải báo chí khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước lần thứ I/2019. Tuyên truyền cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 (2018 - 2020).

16. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nội dung “Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

17. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy về định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

18. Tiếp tục tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; kết quả phòng, chống thiên tai năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; về công tác bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; xâm hại trẻ em; dịch bệnh mùa mưa (trong đó có sốt xuất huyết); phòng, chống đuối nước, tai nạn lao động; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ lao động, sản xuất.

19. Tiếp tục tập trung các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi; chống tư tưởng buông xuôi, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lơ là, chủ quan, buông lỏng ở một số địa phương  (theo Công văn số 3050-CV/TU, ngày 19/7/2019 của Tỉnh ủy).

20. Thông tin, tuyên truyền các nội dung được cung cấp, phản hồi tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh, các cơ quan trong khối tuyên truyền, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các tổ công tác của ngành tuyên giáo triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.


 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thuocladientu
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay13,596
  • Tháng hiện tại168,531
  • Tổng lượt truy cập7,546,280
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây