Định hướng tuyên truyền tháng 12/2019

Thứ sáu - 06/12/2019 08:05 792 0
1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị các ngành, địa phương, đơn vị quý IV/2019, phương hướng, nhiệm vụ quý I/2020.

 

2. Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trong tháng:

- Kỷ niệm 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.

- Kỷ niệm 03/12 - Ngày Người khuyết tật Quốc tế.

- Kỷ niệm 09/12 - Ngày Quốc tế chống tham nhũng.

- Kỷ niệm 10/12 - Ngày Nhân quyền thế giới.

- Kỷ niệm 20/12 - Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại.

- Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019).

- Kỷ niệm 73 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2019).

- Kỷ niệm 22 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1997 - 26/12/2019). 

- Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019).

- Kỷ niệm Đô thị Đồng Xoài 20 năm xây dựng và phát triển (01/01/2000-01/01/2020) và 45 năm Ngày giải phóng Đồng Xoài (26/12/1974-26/12/2019).

- Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974-14/12/2019).

- Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975-06/01/2020).

3. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

4. Tiếp tục tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng (theo Kế hoạch số 201-KH/TU, ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy) và danh mục các dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tuyên truyền kết quả kỳ họp kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX. 

6. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

7. Tiếp tục tuyên truyền, phân tích các vấn đề cốt lõi, mới trong các văn bản: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 195-QĐi/TW, ngày 8/6/2019 của Ban Bí thư “Về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng"; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật".

8. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; công tác đối ngoại quốc phòng và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng. Tuyên truyền biển, đảo; biên giới; đối ngoại Nhân dân.

9. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh” (theo Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh).

10. Tiếp tục tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; về phong trào thi đua theo chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính” tỉnh Bình Phước từ năm 2019 - 2020 (theo Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh); về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 (theo Kế hoạch số 159/KH-UBND, ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh).

11. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch số 258/KH-UBND, ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh); việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-LĐTBXH, ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Phước (theo Quyết định số 261/QĐ-UBND, ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh); về vận động hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (theo Kế hoạch 251/KH-UBND, ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh).

12. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, về công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân điển hình làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

13. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa”; biểu dương các cơ quan, đơn vị không mua sắm, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị (theo Công văn số 3168-CV/TU, ngày 09/9/2019 của Tỉnh ủy “về tăng cường chống rác thải nhựa”).

14. Tuyên truyền việc biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 15. Tiếp tục tuyên truyền tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET (sẽ kết thúc vào ngày 30/12/2019); Giải báo chí về chủ đề “văn hóa ứng xử” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Giải báo chí khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước lần thứ I/2019. Tuyên truyền cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 (2018 - 2020).

16. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; phòng, chống các dịch bệnh trên người và vật nuôi trong giai đoạn giao mùa; xâm hại tình dục trẻ em; tai nạn lao động; ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ lao động, sản xuất; các giải pháp của Chính phủ, các bô, ban, ngành, địa phương nhằm bình ổn giá cả, thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường những tháng cuối năm 2019.

17. Thông tin, tuyên truyền các nội dung được cung cấp, phản hồi tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đề nghị ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh, các cơ quan trong khối tuyên truyền, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các tổ công tác của ngành tuyên giáo triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.

 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,743
  • Tháng hiện tại88,789
  • Tổng lượt truy cập7,715,743
gopyduthaovanban
tracuuquyche
tacuudetai
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây