05:48 ICT Thứ hai, 16/07/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Tin tức sự kiện Tin công nghệ

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo ứng dụng, phát triển CNTT

Thứ sáu - 17/04/2015 07:53
Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo ứng dụng, phát triển CNTT

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo ứng dụng, phát triển CNTT

Chương trình hành động mới ban hành của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị nêu rõ, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ ứng dụng, phát triển CNTT.

 

Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 36 đặt mục tiêu thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 36 để thực hiện thành công Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT (Ảnh minh họa)

8 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 15/4/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết 26 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (Nghị quyết 36).

Chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 36, thực hiện thành công Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

Đồng thời, xác định các nhiệm vụ để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 36 nhằm đưa CNTT thực sự trở thành phương thức phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Để đạt được được mục tiêu Nghị quyết 36 đề ra, Chương trình hành động của Chính phủ nêu rõ, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể thế hóa và tổ chức thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển CNTT; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia đồng bộ, hiện đại; Ứng dụng CNTT rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao; Phát triển công nghiệp CNTT, kinh tế tri thức; Phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet; Tăng cường hợp tác quốc tế.

Ứng dụng, phát triển CNTT trở thành chỉ tiêu thi đua, khen thưởng

Trong Chương trình hành động mới ban hành, Chính phủ tiếp tục khẳng định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với ứng dụng và phát triển CNTT.

Triển khai hiện thực hóa nhiệm vụ này, thời gian tới, cùng với việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36 đến các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, DN và các tầng lớp nhân dân, Chính phủ cũng sẽ chú trọng tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong xã hội, bảo đảm CNTT là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong các chương trình truyền thông của các cơ quan thông tin đại chúng các cấp. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CNTT.

Bên cạnh đó, sẽ kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo CNTT các Bộ, ngành, địa phương do người đứng đầu cơ quan làm Trưởng ban; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, phương thức chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT và các Ban Chỉ đạo CNTT. Đặc biệt, Chính phủ cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ ứng dụng, phát triển CNTT.

Đáng chú ý, theo Chương trình hành động của Chính phủ, tới đây sẽ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo ứng dụng, phát triển CNTT là nội dung quan trọng, bắt buộc phải có trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, cũng như trong các đề án, dự án đầu tư của quốc gia, Bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, sẽ tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiến tiến trong ứng dụng, phát triển CNTT; đưa chỉ tiêu ứng dụng, phát triển CNTT vào chỉ tiêu Thi đua - Khen thưởng của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị.

Đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia đồng bộ, hiện đại, Chính phủ xác định, bên cạnh việc triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 cùng các đề án dự án liên quan, hàng loạt nội dung công việc cũng sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới như: Xây dựng và triển khai Chương trình phát triển hạ tầng băng rộng quốc gia giai đoạn đến năm 2020; Đẩy nhanh việc xây dựng và đưa vào khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin quan trọng; Tăng cường khai thác hiệu quả hạ tầng thông tin quốc gia hiện có; Hình thành siêu xa lộ thông tin trong nước và kết nối với thế giới; xây dựng và đưa vào khai thác Hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền…

Về ứng dụng CNTT, Chương trình hành động của Chính phủ chỉ rõ, phải xây dựng có hiệu quả Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ với triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tổ chức nhân rộng mô hình tiêu biểu Chính quyền điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị toàn diện các hoạt động của các tổ chức, đơn vị kinh tế nhà nước, trước hết là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiêp lớn…

Theo Danh mục một số nhiệm vụ, đề án cụ thể được ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, đối với mỗi nhiệm vụ trọng tâm, Chính phủ cũng đã đề ra các đề án, nhiệm vụ cụ thể sẽ được triển khai. Đơn cử như, với nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, Internet, 2 đề án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2015 - 2020 là: Xây dựng và triển khai Chương trình đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng lực lượng tác chiến mạng (Bộ Quốc phòng chủ trì, 2015 - 2020); Xây dựng và trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược an ninh thông tin, an ninh mạng quốc gia (Bộ Công an chủ trì; thực hiện trong 2015).

Nguồn tin: ICTNews

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd