00:16 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH “ LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ hai - 19/05/2014 22:10


Trong thời đại Hồ Chí Minh, lịch sử đã chứng minh rằng cách mạng Việt Nam liên tục đạt được những thắng lợi vĩ đại vì chúng ta có một Đảng tiên phong được vũ trang bằng lý luận cách mạng khoa học, có nghệ thuật lãnh đạo, biết nắm bắt thời cơ và vượt qua nguy cơ, biết dựa vào quần chúng, biết phát huy trí tuệ của quần chúng, vận dụng sáng tạo các bài học của lịch sử. Như một tất yếu của lịch sử, Đảng của những người Cộng sản Việt Nam đã được toàn thể nhân dân gọi là Đảng ta. Sự thừa nhận này không chỉ có ý nghĩa chính trị , tư tưởng, pháp lý quan trọng mà còn thể hiện sự đồng điệu về tinh thần, về đạo đức, về văn hóa một cách sâu sắc giữa Đảng với dân, giữa đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng được nhìn nhận như hiện thân của những giá trị cao đẹp nhất của con người Việt Nam, hơn thế nữa, những giá trị ấy lại được nâng lên một tầm cao mới, đó là đạo đức cách mạng với sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, biết lo trước, vui sau, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc…Nhờ có những giá trị cao đẹp ấy làm nền tảng mà Đảng ta đã luôn trụ vững, củng cố và phát triển trong mọi hoàn cảnh. Càng vào những thời điểm khó khăn, có tính bước ngoặt, Đảng càng chứng tỏ bản lĩnh của mình.
Sinh thời,  khi nói về Đảng ta, trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người đại nhân, đại trí, đại dũng, đại khiêm đã khẳng định một cách đầy tự hào:
Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất, độc lập, hòa bình, tự do([1])
Đó là niềm tự hào chính đáng về một đảng chính trị đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, tự hào vì “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Đồng thời “là đạo đức, là văn minh” cũng chính là mục tiêu, là yêu cầu của Bác đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng – kể cả trong thời điểm hiện tại và tương lai, bởi lẽ theo lời Bác thì: "Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".
Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam được quyết định bởi sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, đồng thời, còn bởi vì chúng ta có một đội ngũ cán bộ, đảng viên giác ngộ cao về cách mạng, gắn bó với quần chúng, biết học tập quần chúng và phát huy sức mạnh của quần chúng. Hơn ai hết họ là những người luôn đi tiên phong trong phong trào đấu tranh cách mạng và những phong trào cách mạng khác như Bác Hồ đã từng nói “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.  Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi “là đạo đức, là văn minh” thì việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng tầm “đạo đức, văn minh” của Đảng là một yêu cầu hết sức quan trọng và cấp thiết.
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên có vai trò vô cùng to lớn đối với sự thành, bại của cách mạng. Bác đã nhiều lần khẳng định:  “ Cán bộ là gốc của mọi công việc” ([2]). Vai trò của cán bộ, đảng viên quan trọng  ở chỗ: Đối với bộ máy tổ chức, cán bộ là thành viên. Cán bộ quyết định hiệu quả, chất lượng vận hành của tổ chức; Đối với quân chúng nhân dân, cán bộ vừa là người lãnh đạo nhưng đồng thời là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nhưng để nhân dân phát huy được sức mạnh của mình thì phải có một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất để tập hợp, giáo dục và tổ chức mọi hành động của họ; Đối với công việc cách mạng, theo Bác thì “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”([3]).  Mọi công việc cách mạng thành công hay thất bại đều xuất phát từ việc đội ngũ cán bộ, đảng viên có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không. Chính vì thế trong tư tưởng của Bác, người cán bộ, đảng viên nhất thiết phải có đạo đức cách mạng, bởi lẽ “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”([4]).
Hồ Chí Minh cho rằng làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp hết sức vẻ vang, đồng thời đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đó là một cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp, gian khổ, cũng như người có sức mạnh mới gánh được xa, người cách mạng có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn gian khổ, hoặc thậm chí bị thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè hoặc lùi bước. Cũng nhờ có đạo đức cách mạng mà người cách mạng không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình, khi cần sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình cho Đảng, Tổ quốc, cho nhân dân. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi, thành công, khó khăn hay thất bại đều một lòng quyết tâm vì lợi ích của đảng, của dân tộc.
Đạo đức cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, giải phóng toàn nhân loại. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của đảng. Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Vì sự nghiệp của đảng mà hy sinh quên mình, gương mẫu trong mọi việc, là không ngừng nâng cao phẩm chất năng lực bản thân, phải làm cho mình là tấm gương để mọi người noi theo. Trước khi mãi mãi đi xa, trong Di chúc - tác phẩm cuối cùng của đời mình, một lần nữa Bác viết: " Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".([5])
          Trải qua các giai đoạn cách mạng trong suốt quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng đã rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng được những lớp cán bộ, đảng viên trung kiên, có đủ đức, tài đảm đương những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ mà cách mạng giao phó nhằm đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân không phụ lòng ủy thác của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nay, trước nhiều thử thách và vận hội mới của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một lần nữa đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Dưới sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước và sự hết lòng, hết sức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đất nước đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đều phát triển, vị thế của dân tộc ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Ghi nhận những cống hiến ấy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã khẳng định: “ Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng…Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên”([6]).  Tuy nhiên, trong điều kiện Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền, hơn thế nữa, dưới tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”([7]). Những hiện tượng yếu kém về tư tưởng, lối sống và đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên không những làm suy giảm năng lực và sức mạnh của Đảng trong sự nghiệp xây dụng đất nước mà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Vì thế, vấn đề chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yêu cầu cấp thiết, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với những yêu cầu của công tác xây dựng đảng phải được xem là khâu then chốt và phải chú trọng những điểm sau đây:
Một là, nâng cao bản lĩnh chính trị, chống chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên
Bản lĩnh chính trị của người cán bộ đảng viên giúp họ đứng vững trước những khó khăn, thử thách của cách mạng, có tính quyết định sự thành bại đối với công cuộc xây dựng và chính đốn đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, là công cụ hữu hiệu giúp loại bỏ và chống lại chủ nghĩa cá nhân. Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững các nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản của Đảng… Sinh thời Bác đã nhiều lần nhắc nhở: Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra bệnh quan liêu, tham nhũng, hối lộ và hàng trăm bệnh khác làm suy yếu Đảng. Chính vì thế nên Bác thường xuyên căn dặn: “ Vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi nào lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích của cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng”([8]), “Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân”([9])
Hai là, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư
Theo Hồ Chí Minh, cần có nghĩa là cần cù, siêng năng, chăm chỉ trong học tập, trong lao động, trong chiến đấu và trong sản xuất; cần còn có nghĩa là làm việc có phương pháp, có khoa học và có trí tuệ. Cần mà không có trí tuệ thì đó cũng chỉ là bán thân bất toại.
Kiệm là tiết kiệm thời gian, tiền bạc của cải vật chất và tinh thần cho nhân dân, không lãng phí, tiêu dùng hợp lý nhằm mục đích mở rộng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Liêm là liêm khiết, trong sáng, không tham của cải vật chất, không tham địa vị, không tham sung sướng; không nịnh hót kẻ trên và cũng không thích người khác tâng bốc mình.
Chính là luôn đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, lên án những cái xấu, cái sai trái.
Chí công vô tư là mình vì mọi người; luôn luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên hàng đầu; khi khó khăn thì đi trước, hưởng thụ sau; không tham tiền tài, địa vị, danh vọng, chỉ có một mục đích cao nhất là làm sao để cuộc sống của nhân dân no đủ, hạnh phúc, đất nước phồn vinh.
Chí công là rất mực công bằng, công tâm; vô tư là không được có lòng riêng, thiên tư đối với người, với việc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Muốn chí công vô tư thì phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân.
Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại, đã chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính.
Ba là, xây dựng tinh thần tự phê bình và phê bình
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau([10]). Người khẳng định: tự phê bình và phê bình có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải xem tự phê bình và phê bình như mỗi ngày soi gương, rửa mặt, để làm cho sạch sẽ cơ thể; mỗi cán bộ, đảng viên “Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình”([11]). Theo Người, tự phê bình và phê bình là công cụ quan trọng nhất để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đoàn kết trong Đảng là đoàn kết thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng hàng ngày.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhận định: “Trong bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng bố gắt gao và Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ và đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình”([12]) . Nên, trong Di chúc, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
 Đối với Đảng ta hiện nay, tự phê bình và phê bình cũng là một trong bốn giải pháp quan trọng về xây dựng Đảng được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đề ra và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Bốn là, quán triệt và nghiêm chỉnh thực hiện những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
Tóm lại, để thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta cần thường xuyên, kiên nhẫn  tiến hành những công việc như: Học tập và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cách mạng Việt Nam, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng … trong đó việc  xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức là văn minh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đối với những nội dung khác.


[1] Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.10 tr.5
[2] Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.5  tr.260
[3] Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.5  tr.240
[4] Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.5 tr.252-253
[5] Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.12  tr.510
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Khóa XI, Nxb CT-HCQG, H. 2012.
[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Khóa XI, Nxb CT-HCQG, H. 2012.
[8] Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.9  tr.289
[9] Hồ Chí Minh; Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 2002, t.9  tr.288
[10] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 267
[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 644
[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 5, tr. 289-290

Tác giả bài viết: Lương Thị Hồng Vân, Phó trưởng khoa Dân vận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd