19:38 EDT Thứ ba, 19/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thứ hai - 19/05/2014 11:03
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”

                                                                     
Thực hiện lời dạy của Người, Đại hội X của Đảng đề ra mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể gắn bó với nhân dân dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý”. Tuy nhiên, trong thực tế “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Nguyên nhân chủ yếu là do Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân...”. Là do chúng ta chưa thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đã nêu “Nếu có lúc nào đó trong lĩnh vực nào đó chúng ta chưa làm tốt, chính là vì chúng ta chưa thấm nhuần sâu sắc, chưa thực hiện nghiêm chỉnh những lời dạy của Bác”.
Nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang có các cuộc học tập, sinh hoạt thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong giai đoạn mới, chúng ta phải làm nhiều việc, trong đó phải làm tốt công tác cán bộ theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong phạm vi bài viết của mình, tác giả xin nêu một số vấn đề góp phần cùng hội thảo khi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ:
Thứ nhất, phải phát hiện, lựa chọn cán bộ
Căn cứ vào đâu để lựa chọn cán bộ? Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng: trước hết phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, và tiêu chuẩn cán bộ thì được xác định xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Khi chưa có chính quyền, Đảng cần một đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm, tri thức về đấu tranh vũ trang, vận động quần chúng, hoạt động bí mật… Đảng đòi hỏi rất nhiều ở đội ngũ cán bộ, dảng viên, trước hết là lòng trung thành, tinh thần dũng cảm, dám hy sinh vì sự nghiệp của giai cấp, của dân tộc. Khi dã có chính quyền, Đảng rất cần mọt đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và tri thức về quản lý kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước… Lúc này, Đảng yêu cầu ở người cán bộ, đảng viên không chỉ lòng trung thành, biết đặt lợi ích của Đảng, của giai cấp, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, mà còn phải có cả bản lĩnh chính trị, tính kiên trì, tháo vát, óc sang suốt, có tổ chức thực tiễn…
Việc phát hiện, lựa chọn được những cán bộ có tài không phải là việc dễ dàng, nhanh chóng. Người cán bộ trưởng thành từ chính môi trường, điều kiện, hoàn cảnh lao động, sinh sống của họ. Ở đó họ tích lũy được những kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý. Cũng từ những môi trường đó, người cán bộ trau dồi được kỹ năng, kỹ xảo, những kinh nghiệm tổ chức.
Việc lựa chọn cán bộ phải xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng, từ việc người được lựa chọn có đủ phẩm chất và năng lực đảm đương công việc được giao hay không. Sinh thời, Hồ Chí Minh đặt niềm tin rất cao vào quần chúng. Việc phát hiện, lựa chọn nhân tài không được phân biệt người trong Đảng hay người ngoài Đảng, vấn đề là họ phải là người có tài thật sự. Người dặn “Phong trào giải phóng sôi nổi, nảy nở ra rất nhiều nhân tài ngoài Đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỡ họ. Phải thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước”, “phải trọng nhân tài”.
Hai là, phải nhận xét, đánh giá đúng cán bộ
Đây là công việc hết sức quan trọng và rất khó khăn, phức tạp cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “từ trước đến nay Đảng ta chưa thực hành một cách thường xuyên xem xét cán bộ. Đó là một khuyết điểm to. Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hóa cũng lòi ra”. Đồng thời Người cho rằng “xem xét cán bộ, không chỉ xem mặt ngoài mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cảnh lịch sử, toàn cả công việc của họ. Có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào Đảng, họ làm việc rất hăng. Lúc gặp sự nguy hiểm thậm chí hóa phản cách mạng… Nếu ta không xem xét rõ ràng, thì lầm nó là cán bộ tốt”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó.
Vì vây, khi chúng ta nhận xét, đánh giá cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc, mà phải xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Ai mà hay khoe công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì trái mệnh lệnh, hay công kích người khác, hay tự tăng bốc mình, những người làm như thế, tuy họ làm được việc, cũng không phải là cán bộ tốt”.
Ai cứ cắm đầu làm việc, không khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế, dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt”.
Nhưng để biết đúng, hiểu đúng về người khác thì trước hết phải tự biết mình, “đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta, thì trước phải biết đúng sự phải trái của mình. Nếu không biết sự phải trái ở mình, thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu”.
Đây không phải là vấn đề mới, không biết, thậm chí có những người thuộc làu. Tuy nhiên, khi nhận xét, đánh giá người khác, người đánh giá thường hay mắc phải, đó là: tự cao tự đại; ưa người ta nịnh mình; do lòng yêu, ghét của mình mà đối với người và đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người khác nhau, được Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đó là những căn bệnh, nếu như ai mắc “một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của những cái mình trông”. Và Người dạy rằng: “muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn các hạng người, trước hết phải sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng”.
Xem xét, đánh giá cán bộ phải dựa trên quan điểm “động”, quan điểm phát triển, vì trong thế giới, cái gì cũng biến hóa một cách không ngừng. Tư tưởng con người cũng biến hóa. Vì vậy cách xem xét để đánh giá cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa… Một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì sau này không phạm sai lầm? Quá khứ, hiện tại và tương lai của một con người không phải lúc nào cũng giống nhau.
Ba là, sử dụng và cất nhắc cán bộ
Có đánh giá đúng cán bộ thì mới có cơ sở để đề bạt và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng lúc. Theo Hồ Chí Minh “cất nhắc cán bộ là công tác cần kíp. Nhưng, sử dụng, cất nhắc cán bộ cũng không được nóng vội, làm ẩu, làm liều, không vì danh lợi của mình và càng không sợ người được cất nhắc sẽ vượt mình “Cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, vì tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất định chạy.
Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất định không ai phục, mà lại gây lên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội với đồng bào”. Mỗi khi sử dụng, cất nhắc cán bộ cũng “cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”.
Có một điều cũng rất quan trọng “khi cất nhắc cán bộ, phải xem xét kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định”, phải xem xét trình độ lý thuyết của họ ở mức nào, đồng thời xem kết quả áp dụng lý thuyết đó trong cuộc sống như thế nào. Kết hợp được cả hai mặt này thể hiện ở chất lượng và hiệu quả công việc mà người cán bộ đó được giao, thì việc đề bạt họ là yên tâm.
Về phương pháp, cách thức cất nhắc Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng: “Cất nhắc cán bộ, không nên làm như “giã gạo”. Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy họ xuống, chờ lúc họ làm khá, lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên, thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời”.
Khi sử dụng, cất nhắc cán bộ, Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong thực tế, nhiều người thường dễ mắc phải các căn bệnh sau:
“1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài.
2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh nọt mình, mà chán ghét những người chính trực.
3. Ham dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp với mình”.
Và Người cũng chỉ ra, người lãnh đạo, người làm công tác đề bạt cán bộ trước hết phải có những đức tính và trình độ sau:
“Phải có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư, không có thành kiến, khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi.
- Phải có tinh thần rộng rãi, mới có thể gần gũi những người mình không ưa.
- Phải có tính chịu khó dạy bảo, mới có thể nâng đỡ những đồng chí còn kém, giúp cho họ tiến bộ.
- Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt.
- Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, các đồng chí mới vui lòng gần gũi mình”.
Bốn là, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Cùng với việc phát hiện, lựa chọn, sử dụng, đề bạt cán bộ Đảng ta cũng phải luôn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ cho phù hợp với từng loại cán bộ trong những lĩnh vực cụ thể như: Cán bộ đảng, cán bộ nhà nước, cán bộ đoàn thể, cán bộ ở Trung ương, địa phương…, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ là công việc thường xuyên, công phu, lâu dài, cần phải kiên trì, bề bỉ “không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm, mà đào tạo được một người cán bộ tốt… cản phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được” luôn được Hồ Chí Minh rất coi trọng. Nếu như “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” thì “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”.
Huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến trình độ và chất lượng của cán bộ. Hồ Chí Minh chỉ thị học lý luận phải gắn với thực tiễn, tránh đào tạo chung chung, học thuộc lòng. Thực tiễn không ngừng biến đổi, do vậy lý luận càng phải được bổ sung, phát triển, vì thế cán bộ không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời người cũng chỉ ra những phương châm, phương pháp khắc phục những hạn chế trong huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Huấn luyện lý luận phải gắn liền với thực tiễn; Huấn luyện chính trị cần phải có, song tùy từng loại cán bộ mà định chương trình cho phù hợp; Các lớp học phải tổ chức theo trình độ văn hóa chứ không theo cấp bậc cán bộ cao hay thấp; Phải chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên...”.
Học tập là để nâng cao trình độ, để làm việc tốt hơn chứ không phải là để tiến thân, để “lòe” người khác, theo lời dạy của Người “Học là để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân Tổ quốc và nhân loại”.
Năm là, kiểm tra, quản lý và chính sách đối với cán bộ
Trong thực tiễn, khi đã hình thành đội ngũ cán bộ, tất yếu phải coi trọng công tác kiểm tra và quản lý cán bộ.
Kiểm tra để phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm và ngăn chặn không để kẻ xấu chui vào bộ máy. Đó là công việc của người phụ trách và cơ quan làm công tác cán bộ. Hồ Chí Minh nói: Phải “thường xuyên kiểm tra để giúp họ (cán bộ) rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm.
Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”.
Việc kiểm tra, quản lý cán bộ còn có nhiệm vụ ngăn ngừa, chống lại những tệ nạn tham nhũng, quan liêu rất dễ xảy ra trong cán bộ khi có chức có quyền.
Trong quản lý cán bộ phải thực hiện tốt chế độ phê bình, tự phê bình; chế độ khen thưởng và kỷ luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao nguyên tắc phê bình, tự phê bình, khuyến khích cấp dưới phê bình cấp trên. Cấp trên phê bình, nhận xét phải công bằng, yêu thương cán bộ, không thành kiến, trù dập, thưởng, phạt phải phân minh. Người cũng nhắc nhở đừng lạm dụng thưởng, phạt, bởi vì thưởng, phạt tràn lan, không đúng lúc, đúng chỗ, thiếu chính xác, thiếu công bằng thì cũng không có tác dụng tích cực.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là kết tinh truyền thống dùng người của ông cha ta trong lịch sử, là đỉnh cao của “nghệ thuật” hay “phương sách” dùng người - bí quyết thành công của sự nghiệp Cách mạng, là kho tàng vô cùng quý báu để người phụ trách, cơ quan làm công tác cán bộ và mỗi chúng ta chọn cho mình những viên ngọc quý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Tác giả bài viết: Đỗ Tất Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd