00:17 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CHI BỘ THEO TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

Thứ hai - 19/05/2014 21:49
Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, có rất nhiều quan điểm, nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng của Người vào quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, của chi bộ là vấn đề cấp thiết, là trách nhiệm chính trị quan trọng hàng đầu đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

                                     

Theo tư tưởng của Người, chi bộ là hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng, là nơi quán triệt và bàn các biện pháp chấp hành triệt để các nghị quyết của Đảng; nơi đấu tranh về quan điểm và rèn luyện đảng viên; nơi vận động quần chúng thực hiện tốt chính sách của Đảng. Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc tốt”[1]; “chi bộ là đồn lũy của Đảng chiến đấu ở trong quần chúng, là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”[2]. “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở. Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa ph­ương theo đúng đ­ường lối, chính sách của Trung ­ương”[3]. Vì chi bộ có vai trò quan trọng, cho nên muốn thực hiện tốt kế hoạch của Đảng, thì phải chăm lo củng cố chi bộ.  Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều đư­ợc thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng.
Đối với năng lực lãnh đạo của chi bộ có thể hiểu: là khả năng nắm vững đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cấp trên giao và vận dụng sáng tạo, đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị vào công tác lãnh đạo, vận động quần chúng, thực hiện tháng lợi nhiệm vụ được giao.
Sức chiến đấu của chi bộ sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là sự thống nhất ý chí và hành động, nhằm tạo nên sức mạnh, sức bền nội tại của Đảng, là ý chí vượt lên trong mọi hoàn cảnh để thực hiện nhiệm vụ, là khả năng đấu tranh kiên định và hiệu quả với mọi thế lực thù địch trên các lĩnh vực: chính trị - tư tưởng – tổ chức, bảo vệ trong sạch nội bộ, là tính tiền, phong gương mẫu của đảng viên, là sự gắn kết Đảng với quần chúng, là uy tín của Đảng trong quần chúng.
 Từ đó có thể thấy sức chiến đấu của chi bộ là sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sự thống nhất ý chí và hành động, là khả năng đấu tranh chống lại mọi tác động làm suy yếu chi bộ, là sự gắn kết Đảng với quần chúng để thục hiện­­ thắng lợi nhiệm vụ của chi bộ.
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ là những vấn đề cơ bản và quyết định đối với khả năng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nó cũng là cơ sở để xây dựng đồng thời xem xét, đánh giá chi bộ có trong sạch, vững mạnh hay không.
Giữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ có mối hệ biện chứng không tách bạch rạch ròi. Có thể nói năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ là khả năng nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp trên và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, là khả năng tập trung nguồn lực, khai thác được thế mạnh của đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Bên cạnh đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ còn là khả năng tuyên truyền và vận động, tổ chức cho quần chúng thực hiện tốt các yêu cầu đề ra, là việc thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đấu tranh kiên quyết với mọi biểu hiện tiêu cực  trong chi bộ, trong quần chúng nhân dân, bảo vệ những cái đúng, cái mới phù hợp với xu hướng chung của những tổ chức và cá nhân; đấu tranh với những vi phạm của Điều lệ Đảng và pháp luật.
Như vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thể hiện ở những nội dung chủ yếu là: Chất lượng chi ủy,  đội ngũ đảng viên bao gồm chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tự giác và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Khả năng khắc phục khó khăn, yếu kém, những biểu hiện tiêu cực và sai trái trong chi bộ và nhân dân. Đấu tranh ủng hộ cái đúng, cái mới, phê phán cái cũ, lạc hậu và các thế lực thù địch. Đặc biệt là mỗi đảng viên phải “vừa hồng vừa chuyên”, thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, không bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.
Vì vậy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
Một là, Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng của chi bộ
Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhóm giải pháp quan trọng và chủ yếu để nâng cao NLLĐ và SCĐ của chi bộ. Để thực hiện được điều này thì  trước hết chi bộ phải xác định đúng nội dung, trọng tâm công tác chính trị tư tưởng là dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sát hợp với điều kiện thực tế.
Theo Hồ Chí Minh,  nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, trước hết phải coi trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, xây dựng lập trường, quan điểm giai cấp công nhân cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Bởi vì, Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt. Đảng mà không có chủ nghĩa làm cốt cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Người yêu cầu: “Phải học tập tinh thần của Chủ nghĩa Mác-Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của Chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta”[4]. Đồng thời, phải giáo dục, động viên, tổ chức cho nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng. Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, cổ động, giáo dục, tổ chức nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công việc càng  khó khăn thì sự lãnh đạo càng phải liên hợp chặt chẽ với quần chúng, càng phải liên hợp chặt chẽ chính sách chung với chỉ đạo riêng.
Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là các cấp uỷ viên, nhất là bí thư, tạo sự chuyển biến trong từng cán bộ, đảng viên đặc biệt đối với cấp uỷ đảng các cấp; xác định trách nhiệm, tìm giải pháp khắc phục. Tính chiến đấu chỉ phát huy tác dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên khi chủ thể nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, lý tưởg, mục đích và lợi ích của Đảng, của cách mạng. Trong đó bí thư và các cấp uỷ viên có vai trò rất quan trọng. Nếu bí thư và các cấp uỷ viên không nhận thức đúng, trách nhiệm không cao, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thì tính chiến đấu sẽ không được phát huy, tự phê bình và phê bình sẽ qua loa, hình thức và khi có sự việc xảy ra dễ ''đao to, búa lớn".
Các cấp uỷ cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cơ sở xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, xem xét, phân tích đúng đắn những vấn đề thực tiễn đặt ra, đấu tranh nhận rõ đúng sai, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Qua giáo dục, bồi dưỡng kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Phải chú trọng kết hợp chặt chẽ quá trình giáo dục, bồi dưỡng tại chi bộ, đảng bộ với quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân.
Bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc cuộc vận động'' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"do Đảng ta phát động, trong đó yêu cầu phải nắm vững những chuẩn mực và phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác. Trên cơ sở đó, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, tình thương yêu đồng chí, làm cơ sở để nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, đảng bộ, trong đơn vị.
Phải thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tự phê bình và phê bình cho cán bộ, đảng viên để họ có thái độ đúng trong xem xét, đánh giá các biểu hiện sai trái, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị thấu lý đạt tình.
Hình thức bồi dưỡng cần kết hợp các buổi sinh hoạt thường kỳ, học tập chính trị, sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, thông qua việc kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thông qua hoạt động thực tiễn gắn với cuộc vận động''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Hai là, nâng cao năng lực xác định nhiệm vụ chính trị của chi bộ
Nhiệm vụ chính trị của chi bộ phải đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chỉ thị cảu cấp trên và sát với điều kiện thực tế. Mỗi chi bộ , mỗi đảng viên xác định rõ điều này để ý thức  trách nhiệm trong xác định mục tiêu, phương hướng và những giải pháp đúng đắn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của chi bộ. Để làm được điều này mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận xây dựng, đóng góp sáng kiến để xây dựng nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
 Ba là, thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng phát huy dân chủ trong chi bộ
Theo Hồ Chí Minh: “Để lãnh đạo tốt, các cấp ủy phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”(2). Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất. Thực hành dân chủ rộng rãi nghĩa là phải dân chủ thực sự, dân chủ thường xuyên, dân chủ từ Trung ương đến cơ sở. Nhưng, dân chủ phải gắn với tập trung. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản và cũng là biện pháp tốt nhất để xây dựng Đảng ta. Trước khi đi xa, Người căn dặn: "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Chỉ trên cơ sở đoàn kết Đảng mới có sự thống nhất về ý chí và hành động, triệu người như một để chiến thắng bất cứ kẻ thù nào, vượt qua bất cứ khó khăn trở ngại nào.
Bốn là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ là nền tảng thực hiện có hiệu quả tính chiến đấu. Mọi hoạt động và sinh hoạt của chi bộ được tổ chức chu đáo, chặt chẽ và mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc, trao đổi, thảo luận một cách công khai thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, mọi đảng viên được quyền phát biểu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình trước chi bộ, các ý kiến được chi uỷ, chi bộ tôn trọng, thì dân chủ càng được phát huy, kỷ luật của Đảng được giữ vững, tính chiến đấu càng được nâng cao. Chi bộ cần duy trì sinh hoạt có nền nếp, coi sinh hoạt đảng là nơi để tổ chức đảng và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của mình. Cấp uỷ cần chuẩn bị tốt nội dung, tạo điều kiện cho đảng viên chuẩn bị, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt.
Người chủ trì điều hành sinh hoạt phải đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, gợi mở để động viên các đảng viên thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn. Khi có ý kiến khác nhau, phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, nếu cần, phải khảo sát, điều tra rồi mới kết luận. Xác định nội dung sinh hoạt phải đúng trọng tâm, thiết thực và đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, dân chủ và kỷ luật. Hình thức sinh hoạt đa dạng tránh đơn điệu, nhàm chán.
Năm  là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.
Phải xác định rằng, tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức chính trị-xã hội và của quần chúng nhân dân.
Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia tích cực xây dựng Đảng, đóng ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng có thêm thông tin về ưu, nhất là thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những biện pháp quan trọng xây dựng Đảng từ cơ sở. Thông qua quần chúng để thu thập thông tin và từ đó cấp uỷ, chi bộ có những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao tính chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Cấp uỷ, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm và giác ngộ về Đảng cho quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng cung cấp thông tin, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, phê bình đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp uỷ, cán bộ, đảng viên phải luôn nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phát huy cao vai trò của quần chúng.
Sáu là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ
Chi bộ cần thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng tính chiến đấu của từng chi bộ, đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên, từ đó xác định chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.
Cấp uỷ, tổ chức đảng cần quan tâm việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu của các chi bộ, phải coi đây là một trong những giải pháp rất quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành thành nền nếp; thông qua sơ, tổng kết, các chi uỷ, chi bộ đánh giá được chất lượng, mức độ, hiệu quả của tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực.
Bảy là thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc trong công tác phát triển Đảng. Phải coi trọng về chất lượng, có sự lãnh đạo chặt chẽ về kế hoạch, biện pháp cụ thể, vừa đấu tranh với xu thế hạ thấp yêu cầu về chất lượng, có sự lãnh đạo chặt chẽ về kế hoạch, vừa khắc phục tư tưởng định kiến, hẹp hòi, không tích cực tạo điều kiện tốt để quần chúng phấn đấu. Cùng với đó, cấp ủy, Chi bộ phải làm tốt công tác chỉnh đốn đội ngũ đảng viên.
 
Tóm lại, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm giáo dục, rèn luyện Đảng ta ngang tầm yêu cầu cách mạng mới, xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
 
[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H 2011, tr.286.
[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Sđd, tr. 286.
[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb CTQG, H, 2011, tr.28.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H 2011, tr.453-454.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ninh, Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin &TTHCM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd