04:25 EDT Thứ bảy, 23/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Thứ hai - 19/05/2014 10:39
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra 03 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và xác định vấn đề thứ nhất: “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng" là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất; đồng thời, đề ra 04 nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện, trong đó xác định nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên và của người đứng đầu là giải pháp quan trọng đồng thời “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả”.

Trong quá trình xây dựng, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, vận dụng và bổ sung sáng tạo quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin, nêu lên một hệ thống quan điểm khoa học, nhân văn và toàn diện về tự phê bình và tự phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ kêu gọi, nhắc nhở mọi người, mà bản thân Người luôn luôn gương mẫu làm trước, thể hiện một sự nhất quán giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức về phê bình và phê bình của Bác sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên củng cố thêm niềm tin, có thái độ tích cực và phương pháp đúng để thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng, Người thường xuyên khuyến  khích cấp dưới và quần chúng nhân dân phê bình mình: "Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy, phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy, lại lấy cớ "nể Cụ" không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, ở tinh thần, mà không nói cho người ta sửa, tức là hại người ta".
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cách mạng nước ta trong tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí đã dũng cảm tự phê bình công khai trước nhân dân, để cán bộ, đảng viên và nhân dân đều phải hiểu thấu trách nhiệm, bổn phận của mình, đoàn kết vượt qua hiểm hoạ, đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thành công. Trên tinh thần đó, Người viết bài “Tự phê bình” đăng trên báo Cứu quốc số ra ngày 28-01-1946. Sau khi nêu rõ những thành công và khuyết điểm của Chính phủ và tình hình kháng chiến, kiến quốc trên cả hai miền Nam Bắc lúc đó, Người khẳng định :
“Trước hoàn cảnh khó khăn đó, đồng bào đã cố gắng, người giúp sức, kẻ giúp tiền. Còn tôi thì lo lắng đêm ngày để làm tròn nhiệm vụ của mình, sao cho khỏi phụ lòng đồng bào toàn quốc. Chỉ vì tôi tài hèn sức mọn, cho nên chưa làm đầy đủ những sự mong muốn của đồng bào”.
“Có thể nói rằng: những khuyết điểm đó là vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này, lẽ khác. Nhưng không, tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”.
Cảm động biết bao trước việc làm cao cả của vị Chủ tịch nước, của Bác Hồ kính yêu, một tấm gương tuyệt vời của một nhân cách lớn để toàn Đảng, toàn dân ta noi theo. Tự phê bình của Bác vẫn còn là một bài học quý báu đối với tất cả chúng ta hôm nay.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, ở một vài nơi thuộc Liên khu IV cũ, một số cán bộ địa phương đã làm sai đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ để lại những hậu quả nghiêm trọng, gây ra oan ức cho đồng bào. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giử thư cho đồng bào liên khu IV, trong đó Người tự nhận lỗi về mình: “Tôi phải thật thà xin lỗi những đồng bào vì những cán bộ sai lầm mà bị oan ức. Tôi thực thà phê bình khuyết điểm của tôi - là giáo dục và lựa chọn cán bộ chưa được chu đáo”. Đây cũng là tấm gương sáng về tinh thần tự phê bình cho lãnh đạo các địa phương, các ngành, các cấp về trách nhiệm không thể thoái thác đối với những sai phạm của cán bộ dưới quyền mình.
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) thảo luận về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  tự phê bình và phê bình rất nghiêm túc là: “Đã quan liêu, không sát quần chúng, không sát thực tế, chỉ xem báo cáo, tin vào người báo cáo”. Về phương hướng sửa chữa, Người yêu cầu “Từ Trung ương đến chi bộ xã đều phải làm đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách; đều phải chống các tệ sùng bái cá nhân và quan liêu, mệnh lệnh; đều phải thật thà tự phê bình và phê bình thẳng thắn; đều phải thực sự dân chủ”. Sau này Hồ Chủ tịch đã thay mặt Đảng, Chính phủ tự phê bình và nhận lỗi trước Quốc hội và đồng bào. Đó thực sự là tấm gương sáng về tự phê bình và phê bình để cán bộ, đảng viên noi theo. 
Chính bản lĩnh chính trị, tính gương mẫu, tiên phong trong tự phê  bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một nhân tố có tính quyết định trong việc sử dụng vũ khí tự phê  bình như là một quy luật, một nguyên tắc, một giải pháp quan trọng của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tự phê bình và phê bình, chúng ta cần thực hiện những việc sau:
Đối với cá nhân đảng viên: Tự phê bình và phê bình là công việc phải tiến hành thường xuyên, liên tục như soi gương, rửa mặt hàng ngày, chứ không thể đánh trống bỏ dùi, chỉ làm một lần cho xong. Cần nêu cao tinh thần tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị, tự giác, trung thực soi xét mình trên các mặt như: tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,... Có mạnh dạn tự phê bình và phê bình thì chúng ta mới không sa vào chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm; mới đặt lợi ích chung lên trên hết. Chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải bằng hành động thực tế, không nên hô hào, chỉ nói mà không làm hoặc nói nhiều làm ít
Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngoài nội dung tự phê bình và phê bình nêu trên cần liên hệ, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể khi bàn và quyết các vấn đề liên quan đến việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình; liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới đặt ra. Ngoài ra, mỗi cá nhân cũng cần xác định rõ trách nhiệm của bản thân về những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và nêu lên phương hướng, biện pháp khắc phục. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải gương mẫu chấp hành việc tự phê bình và phê bình trước tập thể, có sự giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Thực hiện nghiêm túc phương châm tự phê bình và phê bình là “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ ngoài vào”, “từ trên xuống, từ dưới lên” để phê bình và tự phê bình bảo đảm dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, rốt ráo và có chất lượng.
Đối với tập thể: làm rõ ưu điểm, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác tự phê bình và phê bình; Tự phê bình và phê bình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tư tưởng, chính trị, xây dựng lập trường chính trị của cán bộ, đảng viên; nghiêm túc thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và cán bộ đảng viên thực hiện 19 điều Đảng viên không được làm và những vấn đề bức xúc nổi cộm ở đơn vị mình; đưa ra các hình thức, biện pháp thực hiện giáo dục, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc cấp mình quản lý. Cần phát huy dân chủ trong Đảng và để  quần chúng đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên. Dựa vào góp ý kiến xây dựng của dân và các Đoàn thể để nhìn nhận các mặt ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; phải đảm bảo dân chủ trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng mất dân chủ hoặc áp đặt trong tự phê bình và phê bình, phê bình mang tính hình thức.
Tự phê bình và phê bình là biện pháp quan trọng nâng cao trí tuệ, phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn trong Đảng, là quy luật sinh tồn và phát triển của Đảng. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi phải có tính Đảng và tính nguyên tắc cao, phải đảm bảo tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường được mối quan hệ chặt chẽ giữa đảng và quần chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng thật tốt trong tự phê bình và phê bình. Làm được điều đó, mỗi cá nhân sẽ tự gột rửa mình để trở nên trong sạch hơn; mỗi cơ quan, đơn vị, từng chi bộ, đảng bộ sẽ tăng thêm sức chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng./.

Tác giả bài viết: Bùi Viết Trung - Khoa Xây dựng Đảng

Nguồn tin: trường Chính trị

Những tin mới hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd