00:19 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ THIẾT THỰC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 CỦA BCH TW KHÓA XI Về “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

Thứ hai - 19/05/2014 22:12

                                                                                 
 
Trong tất cả vĩ nhân của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng lỗi lạc, một nhà lý luận minh triết, có những đóng góp to lớn trong kho tàng lý luận của giai cấp vô sản thế giới, đặc biệt là lý luận về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, lý luận về sự kết hợp biện chứng giữa giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Trí tuệ kiệt xuất, cốt cách của một dân tộc anh hùng, tinh hoa văn hóa của nhân loại kết tinh trong một nhân cách cao cả, đó là nhân cách Hồ Chí Minh; phẩm chất thiên tài của lãnh tụ hòa quyện với đạo đức, chủ nghĩa yêu nước và nhân văn Việt Nam tạo nên một nhân cách vừa vĩ đại vừa gần gũi, nhân cách đó có một sức lan tỏa sâu rộng và cảm hóa mãnh liệt không chỉ với giai cấp công nhân, dân tộc Việt Nam mà cả nhân loại tiến bộ trên thế giới; vì lẽ đó cách đây 24 năm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của liên hiệp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên và duy nhất từ trong cảnh lầm than nô lệ, nước mất nhà tan của dân tộc, từ trong sự bế tắc khủng hoảng về đường lối cứu nước của các phong trào yêu nước đương thời, đã tìm ra con đường cứu nước. Hồ Chí Minh đã tìm thấy nơi chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, thoát khỏi sự nô dịch của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Người đã truyền bá, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt được những thắng lợi rực rỡ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta, Người là hiện thân cao cả của người cộng sản chân chính, Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân viết nên những trang sử vẻ vang nhất, mở ra cho dân tộc Việt Nam một thời đại mới: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong điếu văn của BCH Trung ương đọc tại lễ truy điệu Người đã khẳng định: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô cùng quý giá, đó là tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng; Đạo đức, phong cách của Người trở thành tấm gương phấn đấu, đích đến của quá trình rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ đảng viên và toàn Đảng.
Cách mạng Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu vô cùng to lớn, Đảng ta lớn mạnh không ngừng. Vị thế đất nước ngày càng cao, nhưng đứng trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế cùng với những hạn chế yếu kém trong quản lý, điều hành. Trong giáo dục và rèn luyện cán bộ đảng viên, đâu đó đã xuất hiện những giá trị vật chất lấn lướt những giá trị tinh thần, tư tưởng hưởng thụ, lợi ích nhóm, thu vén cá nhân, ích kỷ bè phái, chạy chức, chạy quyền, đó là những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đang làm ảnh hưởng xấu đến những giá trị cao cả của người cán bộ, đảng viên đã được hình thành, tôi luyện qua bao thăng trầm của cách mạng, làm phương hại đến phẩm chất, uy tín của Đảng ta.
Tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XI  Đảng ta đã thống nhất ban hành nghị quyết số 12/NQ-TW về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh khẳng định mặt mạnh là cơ bản, Đảng ta cũng đã dũng cảm, thẳng thắn chỉ ra những nguy cơ, hạn chế, khuyết điểm mắc phải, đó là: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc”.
Đảng ta xác định đây là những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, cấp bách vì đây là những vấn đề liên quan đến vai trò, sứ mệnh lịch sử của một Đảng cầm quyền, liên quan đến sự tồn vong của chế độ. Tính cấp bách bởi lẽ: những hạn chế khuyết điểm mắc phải không còn là manh nha, nguy cơ mà đã hiện hữu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, như một khối u ác tính nếu không kịp thời loại bỏ sẽ tàn phá sức sống, làm hao mòn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một đảng cầm quyền; như một thứ giặc “nội xâm” nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ âm thầm làm xói mòn uy tín, sức mạnh và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và quần chúng nhân dân.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.Người quan niệm: Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Người dạy: Một dân tộc ,một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại ,có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi ,nếu lòng dạ không trong sáng nữa ,nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.Với tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng,  bằng phong cách quần chúng tận tụy, sâu sát. Người rất quan tâm nghiên cứu, có nhiều bài nói bài viết phân tích sâu sắc về giá trị và con đường tu dưỡng đạo đức cách mạng; phê phán vạch rõ bản chất chủ nghĩa cá nhân và chỉ ra những thứ “bệnh” thường mắc phải, xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân. Ngay từ những năm đầu khi mới giành được chính quyền cách mạng, trong bộn bề công việc phải gánh vác Người vẫn giành thời gian viết các tác phẩm như: Chủ nghĩa cá nhân (1948); cần, kiệm, liêm, chính (1949); đạo đức công dân (1955), đạo đức cách mạng (1955) đặc biệt là tác phẩm: Sửa đổi lối làm việc (1947) và nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969).
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là cái “gốc” của người cán bộ đảng viên, là một hệ giá trị văn hóa của Đảng nhân lên thành sức mạnh, uy tín, năng lực lãnh đạo của một chính đảng chân chính. Đồng thời với xây dựng, tu dưỡng đạo đức cách mạng phải không ngừng chống chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Chủ nghĩa cá nhân là những con người “Việc gì cũng nghĩ đến mình trước… không lo mình vì mọi người mà chỉ muốn mọi người vì mình”; ngại gian khó, khó khăn, sa vào tham ô, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành, họ tự cao tự đại, coi thường tập thể xem khinh quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh, không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Người khẳng định: Chủ nghĩa cá nhân chính là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến mất đoàn kết, tính tổ chức kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng của nhân dân; chủ nghĩa cá nhân là cơ sở bắt nguồn của một số bệnh như quan liêu, tham lam, kiêu ngạo, hiếu danh, hữu danh vô thực, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh.
Muốn chống chủ nghĩa cá nhân cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng. Tuy nhiên đạo đức cách mạng không phải “từ trên trời sa xuống” như Hồ Chủ tịch thường nói mà được hình thành từ bản chất giai cấp, tính dân tộc, mục tiêu cao cả của cách mạng và trưởng thành qua rèn luyện, tu dưỡng bền bỉ thường xuyên trong cuộc đấu tranh cho lý tưởng của Đảng của dân tộc trong một tập thể, một tổ chức cụ thể, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên thể hiện ở khả năng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức giao phó trên từng cương vị cụ thể, là năng lực vượt qua khó khăn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, không sa ngã trước cám dỗ, sa vào chủ nghĩa cá nhân.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân. Người là một vĩ nhân, lãnh tụ cách mạng, người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời là một con người bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học tập và làm theo, nhất là học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Người.
Một trong bốn nhóm giải pháp mà Nghị quyết số 12/NQ-TW về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XI thông qua đã xác định: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết”.
Để kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, ngăn chặn tình trạng cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Bên cạnh những giải pháp về phê bình và tự phê bình; công tác tổ chức cán bộ; về cơ chế chính sách; cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03/CT-TW  của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh là nhu cầu thiết thân của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; là cơ sở để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhu cầu đó phải thực sự trở thành nội lực của mỗi tổ chức và cá nhân không chỉ trên bình diện lý luận mà trong hoạt động thực tiễn phải thực sự là những hành động tự giác của mỗi tổ chức và cá nhân.
Trong những ngày tháng năm lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 124 năm (1890-2014) ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là tình cảm, trách nhiệm và bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên trước sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; như mục tiêu của Đảng và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hậu, Hiệu trưởng Trường Chính trị

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd