00:18 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Danh mục

Nội dung theo chủ đề
Trang chủ Tin Tức Chuyên trang tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Thứ hai - 19/05/2014 22:01
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 
                                                                             
 
          Từ khi có Đảng (1930) ra đời, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ, xâm lược của ngoại xâm và ngày nay từng bước đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
          Trải qua 84 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Đạt được những thánh tựu to lớn đó trước hết là do Đảng ta có đường lối cách mạng đúng đắn, được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu của Đảng, chúng ta thấy trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta còn đang đứng trước những thách thức, khó khăn rất lớn. Công tác xây dựng Đảng phải làm gì?, làm như thế nào để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo cách mạng Việt Nam? Đây là một câu hỏi lớn luôn luôn đặt ra với mỗi tổ chức đảng và đảng viên.
           Nghị quyết Truong ương 4 (khóa XI) của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  (tháng 12/2011) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thể hiện sự chỉ đạo sâu sắc và rất cụ thể.
          Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung Nghị quyết đề ra về xây dựng Đảng, dưới góc nhìn đạo đức nói chung, đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng tôi xin nêu một số vấn đề tại buổi Hội thảo khoa học của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước với chủ đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng” như sau:
          Trước hết theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đạo đức là một phạm trù triết học, là một hình thái ý thức xã hội. Đạo đức của con người được hình thành và phát triển rất sớm trong lịch sử xã hội của con người. Đạo đức luôn luôn tồn tại mang tính lịch sử cụ thể, tính dân tộc, giai cấp và thời đại…
          Đạo đức được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau rất phong phú, đa dạng và phức tạp.
          Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Đạo đức là nền tảng, là cái gốc chi phối mọi hành vi của con người. Đặc biệt đối với người cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Người nói: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
          Trong mối quan hệ đức - tài Người còn khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân; đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng, trước hết là trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lừng chừng; đạo đức cách mạng là vô luận trong mọi hoàn cảnh nào người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết”.
          Xuất phát từ những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạo đức và chúng ta nghiên cứu đạo đức Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ bản chất, đạo đức và đạo đức cách mạng.
          Đạo đức Hồ Chí Minh thật sự là một tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập, noi theo.
           Đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là đức: Trung - Hiếu: Bác luôn trung với nước, hiếu với dân, trung với Đảng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng”.
          Đặc biệt đối với Hồ Chí Minh đức - trung - hiếu đã trở thành hành động cụ thể trong mọi việc, mọi hoàn cảnh. Vì vậy Người đã từng nhắn nhủ mọi người hãy:
                              “Trên vì nước, dưới vì nhà
                        Một là đắc hiếu, hai là đắc trung”
          Trong Di chúc để lại, Người có thể thanh thản, tự hào khẳng định rằng: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.
          Ngoài ra, trong mối quan hệ người với người, người với công việc và với chính mình Hồ Chí Minh, luôn nêu cao đạo đức: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; mình vì mọi người, mọi người vì mình, gian khổ đi trước, hưởng thụ nhận sau ; điều mà mình không muốn thì đừng bắt người  khác phải chịu”.
          Đạo đức Hồ Chí Minh được biểu hiện chính là sự trong sáng, giản dị, gần gũi, lành mạnh, không lãng phí, tham ô, phô trương hình thức.
          Tháng 1 năm 1946 Hồ Chí Minh trả lời trước nhà báo nước ngoài vì sao trong cương vị cao nhất của nhà nước, của Đảng, Chủ tịch lại không tận hưởng những gì mà chế độ cung cấp cho phép, lại sống cuộc sống quá đỗi bình dị, đơn giản như vậy, Hồ Chí Minh trả lời một cách điềm nhiên, dung dị như chính cuộc sống của Người:
          Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc gia ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng công danh”. Những điều Hồ Chí Minh nói lên từ trái tim và tình cảm nồng nàn, trong sáng mà nhiều học giả người nước ngoài cho là “hiếmthấy, là “lạ lùng”, là “huyền thoại” đã cắt nghĩa vì sao Người trở nên vĩ đại. Vì mọi sự vĩ đại của Người đều bắt nguồn từ những đức tính, nhân cách, lối sống bình dị, hòa đồng.
          Cũng do vậy, sinh thời Hồ Chí Minh đòi hỏi phải bền bỉ và kiên quyết đấu tranh chống lại và tẩy rửa những thói hư, tật xấu, tham, vụ lợi, nạn hối lộ, buôn lậu, tư túi.. “Một người làm quan cả họ được nhờ”.
          Với quan điểm đạo đức là gốc, là nền tảng nhân cách của mỗi con người, cho nên Hồ Chí Minh rất coi tọng việc xây dựng đạo đức cách mạng cho người cán bộ, đảng viên. Dựa trên cơ sở, nền tảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, Đảng ta đã ra Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (tháng 12/2011).
          Trong nhóm giải pháp“ tự phê bình và phê bình nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cấp trên”, Nghị quyết Trung ương 4 yêu cầu: Trước hết là kiểm điểm tập thể xác định cho được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay từ đó đề ra các biện pháp khắc phục.Tự mỗi cá nhân, có sự góp ý, lấy ý kiến của  tập thể, thậm chí nhân dân, nêu lên những việc kiên quyết sửa đổi, kiên quyết thực hiện (tức là nêu gương). Cụ thể trong nhóm giải pháp này Nghị quyết yêu cầu đối với tập thể: Tập trung kiểm điểm, đánh giá làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm khắc phục, có mặt còn yếu kém phức tạp thêm, làm rõ nguyên nhân trở ngại trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng.
          Thứ hai là, đối với cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đối với các đồng chí cấp ủy viên phải kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân liên quan đến các vấn đề cấp bách (tư tưởng, đạo đức, lối sống...) và những vấn đề liên quan đến các vấn đề bức xúc của đơn vị, địa phương mình trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục nêu gương.
          Tóm lại, với những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạo đức và đạo đức cách mạng, chúng ta càng hiểu sâu thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày nay vẫn còn mang tính thời sự và có tính chiến lược lâu dài của Đảng ta. Vấn đề đạo đức nói chung, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên nói riêng, bao giờ cũng là cơ sở, nền tảng, có tác động chi phối mạnh mẽ quyết định đến các hành vi, hoạt động của con người. Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng một câu nói của Hồ Chí Minh :
          “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Cộng Trưởng phòng NCKH - TT - TL

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông tin

  Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Bình Phước
  Địa chỉ: Đường Trường Chinh - phường Tân Phú - TX.Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
  Điện thoại: 0271.3883.238 Fax: 0271.3883.238
  Email: vanphong@truongchinhtri.edu.vn - Khóa công khai GPG PublicKey TCT(Tải về)
  Trưởng Ban Biên tập Website: Bà Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
 
  ® Ghi rõ nguồn: “Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước ” khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.
Sử dụng mã nguồn NVx.x  
Quản trị web: Cù Trọng Tuấn  
Thiết kế bởi: VinaTec Co., Ltd